2017 Kolegijos tarybos nutarimai

2017 Kolegijos tarybos nutarimai

Renginių kalendorius

16.00 Val.

2017-04-10 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos  organizacinę valdymo struktūrą (Priedas Nr. 1).
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017 m. studijų kainas (Priedas Nr. 2).
 3. Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos 18 punkto pakeitimui ir 6 punkto papildymui, išdėstant taip:

 „6. Dėstytojams, už pavadavimą Kolegijos dėstytojo ligos metus, už dalyvavimą kvalifikavimo komisijos darbe, už vadovavimą baigiamiesiems darbams, baigiamųjų darbų recenzavimą, baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų konsultavimą, mokamas atlygis pagal valandinį įkainį (išskyrus tuos atvejus, kai recenzavimas, darbas kvalifikavimo komisijoje yra numatytas pedagoginio krūvio plane ir įtrauktas į etato dalį arba apmokamas pagal paslaugų teikimo sutartį (18 punktas)) Eur/val.:

6.1. profesoriui – 6,77 Eur/val.;

6.2. docentui – 5.46 Eur/val.;

6.3. lektoriui – 4.37 Eur/val.;

6.4. asistentui – 3.06 Eur/val.;

6.5 neatestuotam docentui - 5.03 Eur/val.;

6.6 neatestuotam lektoriui - 3,71 Eur/val.;

6.7 neatestuotam asistentui 2.89 Eur/val.

„18. Paslaugų tiekėjams, atsiskaitant už baigiamųjų darbų recenzavimą, vertinimą bei vadovavimą pagal paslaugų teikimo sutartį, taikomi šie įkainiai:

18.1. Kvalifikavimo komisijos pirmininkui – 6,00 Eur/val.;

18.2. Kvalifikavimo komisijos nariui – 4,50 Eur/val.;

18.3. Baigiamojo darbo vadovui - 4,50 Eur/val.;

18.4. Baigiamojo darbo recenzentui – 4.50 Eur/val.“

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017 metų Tarybos posėdžių planą (Priedas Nr. 3).

 2017-03-22 Kolegijos tarybos nutarimai:

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 m. veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1).

 Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir  2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatą. (Priedas Nr. 2).

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017-2019 metų strateginį veiklos planą. (Priedas Nr. 3)

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų vietų skaičių 2017 m. – 2018 m. (Priedas Nr. 4).

Pritarti grąžinti Patikėtojui (LR Švietimo ir mokslo ministerijai) šiuo metu Kolegijos valdomą 2011 m. lapkričio 25 d. pasirašytos Valstybės turto patikėjimo Sutarties 

Nr. S-530 priede nurodytą valstybės nekilnojamą turtą, nutraukiant patikėjimo sutartį šiems patikėjimo sutarties objektams:

 1. Pastatas – Gyvenamasis namas (toliau – Namas), esantis Rūko g. 7, Klaipėdoje (turto inventorinis Nr. 5593-1001-7106, bendras plotas 249,22 kv. m,. Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 4 eilutė;
 2. Pastatas – Ūkinis pastatas (toliau – Ūkinis), esantis Rūko g. 7, Klaipėdoje (turto inventorinis Nr. 5593-1001-7110, bendras plotas 136,00 kv. m,. Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 14 eilutė;
 3. Pastatas – Siurblinė (toliau – Siurblinė), esantis Traidžių k., Kretingos raj. (turto inventorinis Nr. 5696-4401-5023, bendras plotas 4,92 kv. m.Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 22 eilutė;
 4. Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (vandens bokštas, siloso tranšėja 2 vnt.) – (toliau Kiemo statiniai), esantys Traidžių k., Kretingos raj. (turto inventorinis Nr. 5696-4401-5030, Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 23 eilutė;
 5. Pastatas – Vaisių spaudykla (toliau – Spaudykla), esantis Jaunystės g. 17, Klaipėdoje (turto inventorinis Nr. 5597-1021-3015, bendras plotas 374,87 kv. m,. Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 36 eilutė.
 6. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 5).
 7. Įpareigoti Kolegijos direktorę pateikti Tarybai ekspertų nurodytų tobulintinų sričių  gerinimo planą.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.