X

Sveiki, su Jumis sveikinasi nauja svetainės versija, norėdami pasiekti senąją svetainės versiją spauskite šią nuorodą: www.kvk.lt/_old

Akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinę tarybą sudaro 21 narys: 7 kolegijos dėstytojai. 5 studentų atstovybės nariai, 4 mokslo darbuotojai, 3 kitų mokslo institucijų darbuotojai, socialiniai partneriai, 2 Kolegijos administracijos darbuotojai pagal pareigas (vienas iš jų direktorius).

Akademinės tarybos funkcijos

  • Tvirtina studijų programas bei teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir kolegijos mokslo taikomosios, meno veiklos kokybę ir lygį.
  • Nustato studijų tvarką, tvirtina kolegijos vidaus tvarkos taisykles.
  • Tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama.
  • Vadovaudamasi tarybos nustatytais kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką.
  • Kolegijos direktoriaus iniciatyva arba kai to reikalauja daugiau nei pusė visų akademinės tarybos narių, organizuoja kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) aktualiems kolegijos veiklos klausimams aptarti. Apie susirinkimo (konferencijos) vietą, laiką ir darbotvarkę bendruomenės nariai informuojami raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo (konferencijos) dienos.
  • Pagal direktoriaus motyvuotas rekomendacijas gali teikti nusipelniusio kolegijos darbuotojo vardus už nuopelnus kultūros ir meno, sporto, mokslo srityse, atlieka kitas teisės aktuose ir kolegijos statute nustatytas funkcijas.

Akademinės tarybos sudėtis
Akademinės tarybos nutarimai
Akademinės tarybos dokumentai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.