Bendras priėmimas per LAMABPO

Bendras priėmimas per LAMABPO

Renginių kalendorius

16.00 Val.

Bendrasis priėmimas

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt)

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus. Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.

Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.

Kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams, profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą, taip pat baigusiesiems karinius mokymus arba atlikusiesiems privalomąją karo tarnybą bus pridedami papildomi balai.

Valstybės finansavimas studijoms

Šiemet pirmą kartą Švietimo ir mokslo ministerija nustatė mažiausią konkursinį balą 2017 metais stosiantiems į valstybės finansuojamas vietas: universitetuose – ne mažiau nei 3, kolegijose – ne mažiau nei 1,6 stojamojo balo.

Asmenims, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose (baigusiems mokyklas 2016 m. ir vėliau), numatyti minimalūs kriterijai.  Jie turės būti išlaikę:

  • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, valstybinį arba mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas),
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu (16 balų),
  • matematikos brandos egzaminą.

Finansavimą studijoms valstybinės aukštosios mokyklos gauna pagal principą „pinigai paskui studentą“ – biudžeto lėšos keliauja į programas, kurias pasirenka geriausieji stojantieji. Studentai ir studijų programos dėl valstybės finansavimo aukštosiose mokyklose konkuruoja tarpusavyje pagal kryptis arba krypčių grupes (pedagoginėse studijose – ir pagal studijų programas).

Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formos studijas. Nuolatinės formos studijos trunka trejus (Bendrosios praktikos slauga - 3,5) metus.  Ištęstinės formos studijos yra ne tokios intensyvios, jos gali trukti iki pusantro karto ilgiau nei nuolatinės. Kolegijoje - ne trumpiau kaip 4 metus.

Mokamos studijos

Negavusieji valstybės finansuojamos studijų vietos gali rinktis mokamas studijas. Mokamų studijų kaina Kolegijoje tolygi norminei studijų kainai.

Geriausi stojantieji į mokamas vietas bendrojo priėmimo metu gali gauti valstybės skiriamas stipendijas studijų kainai sumokėti.

Įstoję į mokamas studijų vietas studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Geriausiems už mokslą mokantiems studentams gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina. Kiek studentų gali gauti kompensaciją, priklauso nuo valstybės finansinių galimybių, jų skaičius gali siekti iki 10 proc. tais metais studijas baigusių asmenų skaičiaus. Studijų rezultatai skaičiuojami ir kompensacijos išmokamos kas metus.

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas – http://www.vsf.lt. Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi. 

Teikiamos 3 rūšių paskolos: studijų kainai – mokantiesiems už studijas; gyvenimo išlaidoms; dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines sutartis.

Paskolą reikia pradėti grąžinti praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. Paskolos grąžinimas siejamas su pajamų dydžiu.

Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai ir dalinėms studijoms užsienyje, studijų metu palūkanas sumoka valstybė. Tie, kas pasiėmė paskolas gyvenimo išlaidoms, gali dalyvauti konkurse palūkanoms sumokėti. 

Stipendijos

Skatinamosios stipendijos. Geriausiai besimokantys studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus,  nustato kolegija.

Socialinės stipendijos. Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai:  studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos mokamos studentams, kurių šeimos turi teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams. Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas  (www.vsf.lt).

Tikslinės išmokos studijų prieinamumui užtikrinti. Neįgalūs pažangūs studentai, be socialinės stipendijos, dar gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Tikslines išmokas studijų prieinamumui užtikrinti administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt). Neįgaliems studentams valstybė taip pat skiria papildomą paramą. Daugiau informacijos: Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje  www.ndt.lt.  

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.