Personalo skyrius

Personalo skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.

Personalo skyriaus tikslas – administruoti veiklas, užtikrinančias efektyvų KVK žmogiškųjų išteklių valdymą.

Skyriaus funkcijos:

 • Dalyvauti rengiant teisės aktų įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais projektus, įgyvendinant įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;
 • Koordinuoti personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Kolegijos veiklai užtikrinti, vertinimą, rengti ir teikti KVK direktoriui planus darbuotojų kvalifikacijai kelti bei tobulinti, organizuoti administracijos darbuotojų vidinius mokymus;
 • Koordinuoti darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo procedūrą;
 • Organizuoti pretendentų atranką laisvoms pareigoms eiti;
 • Atlikti priėmimo į darbą ir atleidimo įforminimo procedūras, teiktiduomenis Sodrai;
 • Rengti informaciją bei ataskaitas personalo klausimais ir teikti ją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
 • Tvarkyti darbuotojų asmens bylas, pateikti archyvui;
 • Išduoti darbuotojams darbo pažymėjimus, rengti pažymas personalo klausimais;
 • Derinti darbuotojų atostogų grafikus, rengti įsakymų projektus dėl kasmetinių, nemokamų, tikslinių ir mokymosi atostogų suteikimo; darbuotojų tarnybinių komandiruočių; priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio klausimais;
 • Kontroliuotistruktūrinių padalinių darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą ir jų įforminimą.
 • Vykdyti Kolegijos atestacijos ir konkursų komisijos techninį aptarnavimą.

 Kontaktai

Partneriai
ir draugai

KVK Kalėdinis miestelis Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.