X

Sveiki, su Jumis sveikinasi nauja svetainės versija, norėdami pasiekti senąją svetainės versiją spauskite šią nuorodą: www.kvk.lt/_old

Personalo skyrius

Personalo skyriaus tikslas – administruoti veiklas, užtikrinančias efektyvų KVK žmogiškųjų išteklių valdymą.

Skyriaus funkcijos:

 1. Dalyvauja rengiant teisės aktų įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais projektus, įgyvendinant įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;
 2. Koordinuoja personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Kolegijos veiklai užtikrinti, vertinimą, rengia ir teikia KVK direktoriui planus darbuotojų kvalifikacijai kelti bei tobulinti, organizuoja administracijos darbuotojų vidinius mokymus;
 3. Koordinuoja darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo procedūrą;
 4. Organizuoja pretendentų atranką laisvoms pareigoms eiti;
 5. Atlieka priėmimo į darbą ir atleidimo įforminimo procedūras, teikia duomenis Sodrai;
 6. Rengia informaciją bei ataskaitas personalo klausimais ir teikia ją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
 7. Tvarko darbuotojų asmens bylas, pateikia archyvui;
 8. Išduoda darbuotojams darbo pažymėjimus, rengia pažymas personalo klausimais;
 9. Derina darbuotojų atostogų grafikus, rengia įsakymų projektus dėl kasmetinių, nemokamų, tikslinių ir mokymosi atostogų suteikimo; darbuotojų tarnybinių komandiruočių; priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio klausimais;
 10. Kontroliuoja struktūrinių padalinių darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą ir jų įforminimą.
 11. Vykdo Kolegijos atestacijos ir konkursų komisijos techninį aptarnavimą.

 Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.