2007-2015 m. vykdyti projektai

2007-2015 m. vykdyti projektai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 Projektai – didinantys studijų kokybę bei prieinamumą, įgyvendinti 2011- 2015m.  laikotarpyje:

Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Projekto Nr.: VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-010

Projekto tikslas: atnaujinti bei plėtoti Klaipėdos valstybinės kolegijos infrastruktūrą taip užtikrinant kolegijos studijų kokybę. Projekto metu renovuotos bei modernizuotos Sveikatos mokslų,  Technologijų, Socialinių mokslų fakultetų patalpos, įsigyti trūkstami baldai, nauja kompiuterinė, laboratorinė ir kita įranga. Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3-iojo prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“. Projekto vertė: 14 000 000,00 Lt.

 Transporto inžinerijos krypties praktinio mokymo ir taikomųjų tyrimų infrastruktūros modernizavimas

 Projekto Nr.: VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-006

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Transporto inžinerijos krypties studijų studentų įgyjamų kompetencijų plėtotei, sukuriant praktinio mokymo ir taikomųjų tyrimų centrą. Projekto metu sukurta moderni, viename komplekse sukoncentruota, praktinio mokymo ir taikomųjų tyrimų infrastruktūra. Suremontuotos laboratorijos aprūpintos modernia technologine-programine įranga. Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3-iojo prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę ” Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“. Projekto vertė 3 437 504,00 Lt.

 Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas

 Projekto Nr.: VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031 

Projekto tikslas: Tobulinti Klaipėdos valstybinės kolegijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemą (VSKVS), atsižvelgus į Lietuvos studijų reformos poreikius ir  Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME) kūrimo tendencijas. Per projektą atnaujinta  Studijų kokybės užtikrinimo strategija bus kolegijos integruotos plėtros strategijos sudėtinė dalis. Patobulinta VSKVS ir įdiegtos jos įgyvendinimo priemonės bus pritaikytos kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatams vertinti ir suderintos su nacionaline studijų stebėsenos ir valdymo sistema. VSKVS bus naudojama nuolatinei studijų kokybės ir susijusių studijų sistemos komponentų stebėsenai, analizei ir tobulinimui. Kolegijos ir jos padalinių administracijos darbuotojai įgyvendinus projektą įgijo specialiųjų studijų stebėsenos, analizės ir tobulinimo gebėjimų, kuriuos pagal savo kompetenciją panaudos  studijų kokybės vadybos uždaviniams įgyvendinti.

Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. Projekto vertė 1 141 991,00 Lt.

 Jungtinės studijų programos "Sveikatingumo paslaugų vadyba" sukūrimas ir įgyvendinimas

 Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-065 

Projekto tikslas: gerinti studijų kokybę ir didinti jų tarptautiškumą, sukuriant ir įgyvendinant naują jungtinę "Sveikatingumo paslaugų vadyba" studijų programą. Sukurta ir kartu su Kielc kolegija pradėta įgyvendinti jungtinė studijų programa (anglų k.).  Įgyvendinus jungtinę studijų programą įdiegtos svarbios studijų turinio ir metodų (simuliacinio, probleminio, komandinio darbo, projektų, atvejų analizės, ir kt.) inovacijos. Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto vertė 1 851 763,00 Lt.

 Kvalifikacijos tobulinimo programos „Svetingumo akademija“ sukūrimas ir įgyvendinimas

 Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-005

Projekto tikslas: Sukurti ir įgyvendinti lanksčią, modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą "Svetingumo akademija".  Sukurta ir įgyvendinta modulinė kvalifikacijos tobulinimo programa "Svetingumo akademija". Programa yra grįsta Lietuvos svetingumo sektoriaus atstovų poreikiais, gerąja užsienio ekspertų patirtimi. Pakelta KVK dėstytojų kvalifikacija, apmokyta 70 asmenų iš SPA asociacijos narių. Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto vertė 1 206 878,00  Lt.

 Studijų programų atnaujinimas Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų ir Socialinių mokslų fakultetuose

 Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-005

Projekto tikslas: užtikrinti kokybiškas ir veiksmingas kolegines studijas; plėtoti inovatyvius studijų metodus; plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Įgyvendinus projektą, kolegijos studentams sudarytos galimybės ugdyti savo gebėjimus studijuojant pagal atnaujintas studijų programas, atlikti praktinius ir savarankiškus darbus, taikant į problemą orientuotus mokymo/projektų valdymo metodus, naudojant e. mokymo formas, specializuotus leidinius, dėstytojų naujai parengtą ir perkeltą į e. aplinką metodinę medžiagą. Dėstytojų kompetencijų tobulinimas - mokymai, metodinės medžiagos parengimas, dalykų programų atnaujinimas, specializuotų programų įdiegimas, taikant inovatyvius metodus, sukūrė galimybes studentų mokymosi pasiekimų vertinimui. . Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto vertė 924 182, 00 Lt.

 Studijų programų atnaujinimas Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų ir Pedagogikos fakultetuose

 Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-069

Projekto tikslas: užtikrinti kokybiškas ir veiksmingas kolegines studijas; plėtoti inovatyvius studijų metodus; plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Užtikrinti kokybiškas ir veiksmingas kolegines studijas; plėtoti inovatyvius studijų metodus; plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Kolegijos studentams sudarytos galimybės ugdyti savo gebėjimus studijuojant pagal atnaujintas studijų programas, atlikti praktinius ir savarankiškus darbus, taikant į problemą orientuotus mokymo/projektų valdymo metodus, naudojant e. mokymo formas, specializuotus leidinius, dėstytojų naujai parengtą ir perkeltą į e. aplinką metodinę medžiagą. Dėstytojų kompetencijų tobulinimas - mokymai, metodinės medžiagos parengimas, dalykų programų atnaujinimas, specializuotų programų įdiegimas, taikant inovatyvius metodus, sukūrė galimybes studentų mokymosi pasiekimų vertinimui. Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto vertė 788 832, 00 Lt.

Projektai – didinantys studijų kokybę bei prieinamumą, įgyvendinti 2011-2015 m. laikotarpyje, kuriuose Klaipėdos valstybinė kolegija dalyvavo kaip partneris:

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

Projekto Nr.: VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 (Klaipėdos valstybinė kolegija – partneris, vykdytojas  - Vilniaus universitetas)

 Projekto tikslas: sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Rezultatai: studentų karjeros stebėsenai infrastruktūros išplėtimas ir modernizavimas karjeros valdymo paslaugų teikimui aukštosiose mokyklose; kolegijos studentams suteiktos pilotinės karjeros ugdymo paslaugos; sukonstruota ir įdiegta nacionalinė IS karjeros valdymo paslaugų virtualizavimui; parengtos metodinės priemones karjeros paslaugų teikimui. Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projekto vertė 10 000 000,00  Lt.

 Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

Projekto Nr.: VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001  (Klaipėdos valstybinė kolegija – partneris, vykdytojas  - Valstybinis studijų fondas)

Projekto tikslas: didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms. Projektas, skirtas kompensuoti negalią turintiems studentams studijų kainą bei apmokyti dėstytojus dirbti su šia grupe. Taip pat įsigyta įrangos, kuri palengvins studijų procesą negalią turintiems asmenims.

Parama projektui skirta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Projekto vertė 20 000,00   Lt.

 Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose

Projekto Nr.: VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 (Klaipėdos valstybinė kolegija – partneris, vykdytojas - Vytauto Didžiojo universitetas)

Projekto tikslas: parengti ir įgyvendinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projekto metu parengta 10 neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo metodikų, kurių pagrindu bus įvertintos kandidatų kompetencijos ir pripažintos studijų rezultatais 10 -tyje skirtingų studijų programų. KVK parengta statybos studijų krypties metodika. Projekto vertė 985 413, 00 Lt

Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas

 Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-003 (Klaipėdos valstybinė kolegija – partneris, vykdytojas - Kauno technologijos universitetas)

Projekto tikslas: Įdiegti Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-791 (Žin. 2007, Nr. 51-1997), Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros plėtros uždavinio produktus, skirtus aukštųjų mokyklų valdymui. Įdiegtos finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei Žmonių išteklių valdymo ir darbo užmokesčio bei laiko apskaitos (toliau – Finansų valdymo) posistemės 16 mokslo ir studijų institucijų.  Projekto vertė 5 000 000, 00 Lt

 eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas

 Projekto Nr.: VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004  (Klaipėdos valstybinė kolegija – partneris, vykdytojas - LIETUVOS MOKSLINIŲ BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJA)

Projekto tikslas: Tobulinti visų krypčių MKT kvalifikaciją ir kompetencijas pagal srities ir horizontalius poreikius bei skatinti jų tęstinį profesinį tobulinimąsi, toliau plėtojant pirmojo eMoDB.LT etapo metu sukurtus rezultatus: aktualizuojant MKT kompetencijų naudotis EMDI mokymo modulius, parengiant mokymo programą „Elektroniniai mokslo ištekliai“ magistrantams ir doktorantams, pratęsiant EMDI prenumeratą, parengiant naudojimosi EMDI atmintines. Rezultatai:  naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais neformaliojo mokymo modulių atnaujinimas;  Mokymo programos „Elektroniniai mokslo ištekliai” magistrantams ir doktorantams parengimas, recenzavimas ir užregistravimas;  Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais atmintinių parengimas ir talpinimas internete; Tęstinis mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas;  Elektroninių mokslo duomenų bazių prenumerata;  Bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankio prenumerata;  Elektroninių knygų kolekcijų prenumerata/įsigijimas.  Projekto vertė 27 248 4 73,92 Lt.

 

 

 

 

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.