Akademinė taryba

Akademinė taryba

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinę tarybą sudaro 21 narys: 9 kolegijos dėstytojai. 5 studentų atstovybės nariai, 5 mokslo darbuotojai, 2 Kolegijos administracijos darbuotojai pagal pareigas (vienas iš jų direktorius).

Akademinės tarybos funkcijos

 • Nustato studijų tvarką.

 • Tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį.

 • Tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama.

 • Nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, taip pat dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką.

 • Statute nustatyta tvarka šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems veiklos klausimams aptarti.

 • Kolegijos statute nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus.

 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano.

 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos statuto pakeitimų.

 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas.

 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų.

 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos.

 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;

 • Atlieka kitas teisės aktuose ir Kolegijos statute nustatytas funkcijas.

 • Akademinės tarybos nutarimai

 • Akademinės tarybos dokumentai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.