Bendrasis priėmimas per LAMA BPO

Bendrasis priėmimas per LAMA BPO

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.
  1. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2018 m. tvarkos aprašas nustato stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas), dalyvaujančias 2018 m. bendrajame priėmime, prašymų priimti studijuoti, išsilavinimą liudijančių ir kitų reikalingų dokumentų teikimo, konkursinio balo ir konkursinių eilių sudarymo, stojančiųjų ir aukštųjų mokyklų informavimo apie priėmimo rezultatus tvarką, taip pat nustato svarbiausias stojamųjų egzaminų į menų studijų programas ir stojančių į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimo bei atskirų priėmimo veiksmų datas.
  2. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas konkurso tvarka priimami asmenys, kurių studijos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, ir asmenys, mokantys visą studijų kainą (žr. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo77–80 straipsnius). Vadovaudamiesi šiuo aprašu ir aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėmis, konkurse dalyvauja stojantieji, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą bei išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
  3. Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoja ir vykdo, geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-27jai suteiktu įgaliojimu.
  4. Prašymai priimti studijuoti ir informacija apie priėmimo rezultatus teikiami per LAMA BPO tinklalapį www.lamabpo.ltprisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).
  5. 2010–2018 m. baigusių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas (išskyrus baigusių tarptautinio bakalaureato programas) asmenų brandos atestatų ir 2010–2018 m. perlaikytų brandos egzaminų duomenys į priėmimo sistemą įkeliami tiesiai iš Mokinių registro. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojantieji asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję anksčiau nei 2010 m., laikę tarptautinius užsienio kalbos egzaminus, išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą, užsienio lietuviai, kurie ne mažiau kaip trejus metus gyvena ar yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, sportininkai, turintys sporto pasiekimų ir stojantys į sporto studijų krypties studijų programas, turi pateikti minėtą informaciją įrodančius dokumentus LAMA BPO nustatyta tvarka (žr. IV skyrių).
  6. Stojančiojo prašyme pagrindinio priėmimo metu 2018 m. gali būti iki 9 pageidavimų (2 priedas). Prašyme gali būti įrašomi pageidavimai studijuoti universitetų ir kolegijų valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose arba gauti studijų stipendiją.
  7. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas (1 priedas). Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais: po pirmojo etapo dar galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo. Papildomas priėmimas vykdomas tik tose studijų krypčių grupėse, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Jam teikiamas naujas prašymas (iki 6 pageidavimų).
  8. Stojamosios studijų įmokos 2018 m. nėra. Nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.
  9. Priėmę kvietimą studijuoti asmenys turi sudaryti studijų sutartį su pasirinkta aukštąja mokykla. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką kvietimas studijuoti anuliuojamas, atsilaisvinusios lėšos perkeliamos į kitą priėmimo etapą, o po paskutiniojo etapo grąžinamos valstybei. Studijų sutarties sudarymo procedūra aprašyta kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos ir tinklalapyje lamabpo.lt. Už dokumentų tvarkymą aukštosios mokyklos ima jų nustatytą registracijos mokestį. Jei pateikus originalius dokumentus aptinkama su registracijos metu deklaruotų duomenų neatitikčių, kvietimas anuliuojamas ir sutartis nesudaroma. Tais atvejais, kai sutarties sudaryti atvyksta stojančiojo įgaliotas asmuo, jis privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. Po sutarties sudarymo laikoma, kad stojantysis priimtas studijuoti į aukštąją mokyklą ir nuo rugsėjo 1 d. (jei toje aukštojoje mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.) įgyja studento statusą.
  10. Informaciją apie bendrąjį priėmimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO.  Aktualiais klausimais taip pat konsultuoja aukštosios mokyklos ir Švietimo ir mokslo ministerija.

 

Daugiau apie bendrąjį priėmimą

http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/bendrojo-priemimo-tvarkos-aprasas/

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.