Bendras priėmimas per LAMABPO

Bendras priėmimas per LAMABPO

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka 2018 m.

 1. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programas ir 2018 metais pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba studijų stipendijas (toliau – valstybės finansavimas), atrankos vykdymo kriterijus ir šių asmenų eilės (toliau – geriausiųjų eilė) sudarymo kriterijus.
 2. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos vadovaujantis „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai (toliau – minimalūs rodikliai), nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-888  „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.
 4. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal šiuos kriterijus:

4.1. pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino arba sporto pasiekimų įvertinimas;

4.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

4.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (technologijos mokslų studijų sričiai gali būti imamas kvalifikacijos egzamino įvertinimas);

4.4. ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas.

4.5. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;

4.6. motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;

4.7. stojantiesiems į universitetinių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu, stojantiesiems į koleginių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją;

4.8. bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas;

4.9. brandos darbo įvertinimas;

4.10. dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas; nacionalinę jaunimo savanorišką veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“ ir Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 2V-99-(1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ savanorystės organizavimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“; tarptautinė jaunimo savanoriška veikla reglamentuojama 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL 2013 L 347, p. 50–73) ir Europos Komisijos dokumente Erasmus+  programos vadove;

4.11. siuntimai į įvadinio mokymo kursus vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar į kitą mokymo įstaigą;

4.12. stojantiesiems į universitetinių muzikos studijų krypties programas – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.

 1. Konkursinis balas formuojamas iš 1 ir 2 prieduose nurodytų konkursinių dalykų valstybinių brandos egzaminų, stojant į menų studijų srities ir socialinių mokslų studijų srities meno pedagogikos studijų programas – ir stojamojo egzamino, o stojant į sporto krypties studijų programas – ir sporto pasiekimų įvertinimų, bei kitų pasiekimų, išvardytų 3 priede, įvertinimų. Trečiasis dalykas – bet kuris su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojantis brandos atestato dalykas, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas. Technologijos mokslų studijų srityje trečiuoju dalyku gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
 2. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą). Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. Stojantiesiems, kuriems privalomi 3 punkte nurodyti minimalūs rodikliai, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos brandos egzaminų įvertinimai yra privalomi, vietoje jų negali būti imami metiniai pažymiai. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama 4 priede nustatyta tvarka. Stojant į universitetinių studijų programas, perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A lygio)  kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Stojant į koleginių studijų programas, perskaičiuojami ir dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
 3. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal šio aprašo 4 priedą. Atskiri brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai nurodyti aprašo 4 priede.
 4. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 5. Pirmojo (pagrindinio) dalyko svertinis koeficientas nustatomas 0,4, kitų dalykų svertiniai koeficientai – nuo 0,1 iki 0,2, kaip nurodyta 1 ir 2 prieduose. Stojamųjų egzaminų įvertinimų, priklausomai nuo jų svarbos, svertiniai koeficientai sudaro nuo 0,5 iki 0,7. Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą 3 priede nurodytomis vertėmis. Bendra 3 priede nurodytų susumuotų kriterijų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
 6. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų, sporto pasiekimų įvertinimai ar 4 priede nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai dalinami iš 10.
 7. Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu  1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-917„Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, nustatyta tvarka pridedamas 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į minėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas).
 8. Asmenims, stojantiems į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“. Stojamųjų egzaminų rezultatai perskaičiuojami pagal aprašo 10 punktą, vadovaujantis valstybiniams brandos egzaminams nustatyta tvarka. Asmenys, stojantys į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas. Aukštosios mokyklos, vykdančios menų studijų srities studijų programas, studentų priėmimo taisyklėse nustatytus stojamuosius egzaminus turi vykdyti bendrai.
 9. Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas į konkursinį balą įskaičiuojami sporto pasiekimai. Jie įvertinami pagal dešimtbalę skalę Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-190„Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 10. Stojantiesiems į visų studijų sričių programas į konkursinį balą įskaičiuojami tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų, nurodytų aprašo 5 priede, taip pat I–III vietų laimėjimų įvertinimų rezultatai, nurodyti 3 priede. Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra 3 priede nurodytų dedamųjų suma neviršytų 2,5.
 11. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.
 12. Geriausiųjų eilei sudaryti organizuojamas bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Bendrąjį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir atlieka Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija).
 13. Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji vienu metu gali pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas. Stojančių asmenų į kolegines ir universitetines studijas geriausiųjų eilė sudaroma, remiantis aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų, kurių įtaka geriausiųjų eilei nurodyta 1, 2 ir 3 prieduose, susumuotomis reikšmėmis.
 14. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, pastarasis organizuojamas, jei, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, lieka laisvų studijų vietų. Papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime, tačiau atitinkantys minimalius rodiklius ir įvertinti pagal kriterijus.
 15. Sudarant geriausiųjų eilę, visi asmenys, nurodyti aprašo 1 punkte, pateikę prašymus priimti studijuoti nuolatine ar ištęstine forma ir tenkinantys aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, įvertinami pagal kriterijus.
 16. Asmenys, kurių studijų kaina apmokama valstybės biudžeto lėšomis ir kuriems skirta studijų stipendija, informuojami apie tai įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kai paaiškėja priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai.
 17. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

21.1. kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, suma yra didesnė;

21.2. kurio brandos (stojamojo) egzamino arba sporto pasiekimų, turinčių didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą aprašo 1 ir 2 prieduose, įvertinimas yra didesnis;

21.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.

 1. Į aukštąsias mokyklas stojančių asmenų duomenis apie baigtą vidurinio ugdymo programą ir išlaikytus brandos egzaminus, kurių įvertinimai nurodomi vidurinio ugdymo programos baigimą patvirtinančiame dokumente, metinius pažymius ir dalykų brandos egzaminų įvertinimus, taip pat duomenis apie olimpiadų ir konkursų laimėtojus įgaliotai institucijai elektronine forma teikia Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinis egzaminų centras. Jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą yra įgijęs iki 2009 metų įskaitytinai, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, registruojant dokumentus, duomenys imami iš brandos atestato ir kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir įvedami į įgaliotos institucijos duomenų bazę. Kitus dokumentus, patvirtinančius kriterijus, už kuriuos skiriami balai, nurodyti 3 priede, stojantieji pateikia įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 2. Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus savo interneto svetainėje skelbia įgaliota institucija, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija.
 3. Pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, įgaliota institucija ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 1 d. perduoda Švietimo ir mokslo ministerijai priimtų studentų, kurių studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, studentų, sutinkančių mokėti aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, ir studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, duomenis.
 4. Į valstybės finansavimą šio aprašo nustatyta tvarka gali pretenduoti šie asmenys: turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės, įgiję vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programą.

2 priedo „Brandos atestato dalykų ir stojamųjų egzaminų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ar krypčių grupes“ nuoroda: https://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#6

3 priedo „Kitų pasiekimų įtaka geriausiųjų eilei sudaryti“ nuoroda: https://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#7

4 priedo „Asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo pricipai“ nuoroda: https://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#8

5 priedo „Šalies ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašas“ nuoroda: https://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#9

Patvirtintos 2019 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos:https://bakalauras.lamabpo.lt/patvirtintos-2019-m-stojanciuju-lietuvos-aukstasias-mokyklas-priemimo-salygos/

 

 

 

 

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.