DUK

DUK

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Asmens konkursinis balas yra  skaičiuojamas iš 4 dalykų:

 • 1 dalykas – sudaro 40 proc. viso balo.
 • 2,3,4 dalykai – kiekvienas po 20 proc.

Konkrečius dalykus pagal studijų programos priklausymą sritims galite rasti (šio dokumento 1 lentelėje arba Klaipėdos valstybinės kolegijos priėmimo taisyklėse):

https://www.kvk.lt/file/manual/2020-2021/Spalis/Stojan%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20%C4%AF%20KVK%202021%20metais%20konkursini%C5%B3%20mokom%C5%B3j%C5%B3%20dalyk%C5%B3%20pagal%20studij%C5%B3%20kryptis%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf

Svarbu: Baigę mokyklą nuo 2018 metų ir vėliau turi būti išlaikę bent vieną valstybinį egzaminą, o baigę mokyklą iki 2017 metų turi turėti brandos atestatą arba vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą atitikti minimalaus konkursinio balo reikalavimus (2020 metais konkursinis balas buvo 2.0).

Mokyklos baigimo metai

2021, 2020, 2019
 1. Išlaikyti:
  1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  2. matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  3. stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.
   

  Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų:

  1. lietuvių kalba ir literatūra;
  2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  3. užsienio kalba;
  4. matematika;
  5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  8. fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

  MINIMALUS KONKURSINIS BALAS: 4,3.

  Svarbu: sekite informaciją www.kvk.lt, kadangi Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu minimalus konkursinis balas gali būti pakeistas.

2018

Išlaikyti:

 1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
 2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos brandos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 3. matematikos valstybinį brandos egzaminą.

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS: 4,3.

Svarbu: sekite informaciją www.kvk.lt, kadangi Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu minimalus konkursinis balas gali būti pakeistas.

Dėmesio: stojančiajam gali būti taikomos ir 2021 m. priėmimui į valstybės finansuojamas studijų vietas sąlygos. Parenkamas palankiausias stojančiam variantas.

 

2017, 2016

Išlaikyti:

 1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
 2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos brandos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 3. matematikos valstybinį brandos egzaminą.

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS: 4,3.

Svarbu: sekite informaciją www.kvk.lt, kadangi Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu minimalus konkursinis balas gali būti pakeistas.

2015

Išlaikyti:

 1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
 2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos brandos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS: 4,3.

Svarbu: sekite informaciją www.kvk.lt, kadangi Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu minimalus konkursinis balas gali būti pakeistas.
2014
Vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
Šis reikalavimas taikomas įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje, baigusiems tarptautinio arba Europos bakalaureato programą, atleistiems nuo brandos egzaminų ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai.
MINIMALUS KONKURSINIS BALAS: 4,3.
Svarbu: sekite informaciją  www.kvk.lt,  kadangi Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu minimalus konkursinis balas gali būti pakeistas.

Neturint pirmo konkursinio balo sandaros dalyko, pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, galima. Kadangi pirmas konkursinio balo dalykas sudaro 40 proc. viso konkursinio balo vertės, tikėtina, kad jis bus mažas, o tai mažina jūsų galimybę gauti valstybės finansavimą.

.

Ne, negalima. Valstybės finansuojamas studijų vietas skirsto valstybė per įgaliotą atstovą Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Prašymai teikiami elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt nurodytu terminu.


Taip, ištęstinių studijų studentai gali pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą. Valstybės finansuojamas studijų vietas skirsto valstybė per įgaliotą atstovą Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Prašymai teikiami elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt nurodytu terminu.


Ne, mokėti už studijas nereikės. Studijų stipendijos dydis yra lygus studijų kainai, tad studijuosite nemokamai.

Netekti studijų stipendijos Jūs galite tik, jei:

 • pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
 • studentas nutraukė studijas;
 • studentas buvo pašalintas iš studijų;
 • paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Svarbu: jei gausite valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija ir pasirašysite studijų sutartį aukštojoje mokykloje, nepamirškite parašyti prašymo, kurį rasite www.vsf.lt.

Taip, galite:

 1. Po kiekvieno semestro, jei per tą laikotarpį bus asmenų nutraukusių studijas ir turėjusių valstybės finansuojamą studijų vietą, apie tai Jus informuos fakulteto prodekanas.
 2. Po kiekvienų studijų metų. Jei asmenys turintys valstybės finansuojamą studijų vietą rotacijos metu neteko studijų krepšelio.
 3. Kasmet galima gauti studijų kainos kompensaciją (gauna apie 10 proc. visų mokančių už studijas studentų). Daugiau skaitykite: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas
 4. Asmenys atlikę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus ir atsargos karininkai po pusės studijų laikotarpio gali prašyti dalies sumokėtos studijų kainos kompensavimo už studijas. Daugiau skaitykite:http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams

Visiems stojantiesiems į Ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio, privalomas motyvacijos įvertinimas. Motyvacinio įvertinimo laikymo datą ir vietą turite pasirinkti pildydamas el. prašymą per www.lamabpo.lt nuo birželio 1 d. Pasibaigus bendrajam priėmimui per LAMA BPO ir stojant atskiruoju priėmimu (tik į mokamą vietą) motyvacijos vertinimas atliekamas pačioje Kolegijoje. Daugiau skaitykite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A3AD8D129E4/asr

Taip, galite. Stojimas vyksta bendrąja tvarka. Prašymai teikiami nuo birželio 1 d., elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt.

Taip, galima. Šių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau galite sužinoti www.vsf.lt.

 

Paskaitų organizavimo būdas – sesijomis.

Nuolatinių sesijinių studijų organizavimo būdas studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą, tačiau reikėtų įvertinti, kad sesijos bus intensyvios. Studijų trukmė 3 metai.

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.