DUK

DUK

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Asmens konkursinis balas yra  skaičiuojamas iš 4 dalykų:

1 dalykas – sudaro 40 proc. viso balo.

2,3,4 dalykai – kiekvienas po 20 proc.

Konkrečius dalykus pagal studijų programos priklausymą sritims galite rasti:   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80767810f3e811e88568e724760eeafa

Pretenduojant į valstybės nefinansuojamą (mokamą) studijų vietą užtenka turėti brandos atestatą ir atitikti tais metais nustatytą minimalų (2019 m. minimalus konkursinis balas – 4,3) konkursinį balą. Ši nuostata netaikoma stojantiems į aukštesnį kursą.

Mokyklos baigimo metai
2019

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 25:
1) lietuvių kalbos ir literatūros;
2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius
ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
3) matematikos.
Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų:
1) lietuvių kalba ir literatūra;
2) gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
3) užsienio kalba;
4) matematika;
5) istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
6) biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
7) meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties
(dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
8) bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
Mokslo metai
2018 2017 2016 2015 2014
ir anksčiau
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą Brandos atestatas
Ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio
kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų k.) valstybinis brandoz egzaminas arba tarptautinis užsienio
kalbos egzaminas
Išlaikytas matematikos
valstybinis brandos
egzaminas ne mažiau kaip
25 balais
Išlaikytas matematikos
valstybinis brandos egzaminas
-

Neturint pirmo konkursinio balo sandaros dalyko, pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, galima. Kadangi pirmas konkursinio balo dalykas sudaro 40 proc. viso konkursinio balo vertės, tikėtina, kad jis bus mažas, o tai mažina jūsų galimybę gauti valstybės finansavimą.

Ne, negalima. Valstybės finansuojamas studijų vietas skirsto valstybė per įgaliotą atstovą Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Prašymai teikiami nuo birželio 1 d. iki liepos 22 d. 15 val., elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt

Taip, ištęstinių studijų studentai gali pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą. Valstybės finansuojamas studijų vietas skirsto valstybė per įgaliotą atstovą Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Prašymai teikiami nuo birželio 1 d. iki liepos 22 d. 15 val., elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt

Pateikti naują prašymą galima bendrojo priėmimo antrame arba papildomame etapuose. Antrame etape nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. prašyme nurodant iki 9 pageidavimų ir papildomame priėmimo etape nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. prašyme nurodant iki 6 pageidavimų.

Dalyvauti kituose bendrojo priėmimo etapuose galite, tiek į valstybės finansuojamas valstybės, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Kitais etapais gavus valstybės finansavimą,  jūs persirašote studijų sutartį (jei toje pačioje aukštojoje mokykloje) arba nutraukiate studijų sutartį ir sudarote naują studijų sutartį (jei kitoje aukštojoje mokykloje). 

Ne, mokėti už studijas nereikės. Studijų stipendijos dydis yra lygus studijų kainai, tad studijuosite nemokamai.

Netekti studijų stipendijos Jūs galite tik, jei:

  • pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
  • studentas nutraukė studijas;
  • studentas buvo pašalintas iš studijų;
  • paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Svarbu: jei gausite valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija ir pasirašysite studijų sutartį aukštojoje mokykloje, nepamirškite parašyti prašymo, kurį rasite www.vsf.lt.

Taip, galite:

  1. Po kiekvieno semestro, jei per tą laikotarpį bus asmenų nutraukusių studijas ir turėjusių valstybės finansuojamą studijų vietą, apie tai Jus informuos fakulteto prodekanas.
  2. Po kiekvienų studijų metų. Jei asmenys turintys valstybės finansuojamą studijų vietą rotacijos metu neteko studijų krepšelio.
  3. Kasmet galima gauti studijų kompensaciją (gauna apie 10 proc. visų mokančių už studijas studentų). Daugiau skaitykite: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/studiju-kainos-kompensavimas-3

4. Asmenys atlikę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus ir atsargos karininkai po pusės studijų laikotarpio gali prašyti dalies sumokėtos studijų kainos kompensavimo už studijas. Daugiau skaitykite:  http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems-asmenims-1

Stojantiesiems į Ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos įvertinimas. Motyvacinio įvertinimo laikymo datą ir vietą turite pasirinkti pildydamas el. prašymą per www.lamabpo.lt nuo birželio 1 d. Motyvacijos vertinimo nereikia stojant atskiruoju priėmimu (į mokamą vietą)

Taip, galite. Stojimas vyksta bendrąja tvarka. Prašymai teikiami nuo birželio 1 d., elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt arba pagal studijų rezultatų įskaitymo tvarką gali būti priimti studentai į aukštesnį kursą (į valstybės nefinansuojamą vietą).

Taip, geriausiai besimokantys studentai gauna skatinamąsias ir kitas stipendijas. Daugiau skaitykite: https://www.kvk.lt/lt/finansine-parama/

Taip, galima. Šių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau galite sužinoti www.vsf.lt

Paskaitų organizavimo būdas – sesijomis. Nuolatinių sesijinių studijų organizavimo būdas studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą, tačiau reikėtų įvertinti, kad sesijos bus intensyvios. Studijų trukmė 3 metai.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.