Personalo skyrius

Personalo skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Personalo skyriaus tikslas – administruoti veiklas, užtikrinančias efektyvų KVK žmogiškųjų išteklių valdymą.

Skyriaus funkcijos:

 • Dalyvauti rengiant teisės aktų įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais projektus, įgyvendinant įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;
 • Koordinuoti personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Kolegijos veiklai užtikrinti, vertinimą, rengti ir teikti KVK direktoriui planus darbuotojų kvalifikacijai kelti bei tobulinti, organizuoti administracijos darbuotojų vidinius mokymus;
 • Koordinuoti darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo procedūrą;
 • Organizuoti pretendentų atranką laisvoms pareigoms eiti;
 • Atlikti priėmimo į darbą ir atleidimo įforminimo procedūras, teiktiduomenis Sodrai;
 • Rengti informaciją bei ataskaitas personalo klausimais ir teikti ją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
 • Tvarkyti darbuotojų asmens bylas, pateikti archyvui;
 • Išduoti darbuotojams darbo pažymėjimus, rengti pažymas personalo klausimais;
 • Derinti darbuotojų atostogų grafikus, rengti įsakymų projektus dėl kasmetinių, nemokamų, tikslinių ir mokymosi atostogų suteikimo; darbuotojų tarnybinių komandiruočių; priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio klausimais;
 • Kontroliuotistruktūrinių padalinių darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą ir jų įforminimą.
 • Vykdyti Kolegijos atestacijos ir konkursų komisijos techninį aptarnavimą.

 Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.