Technologijų fakultetas

Technologijų fakultetas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakulteto istorija prasideda 1937 m., įkūrus  amatų mokyklą, Bijūnų gt. 10. 1959 m. prie “Baltijos” laivų statyklos įkurtas laivų statybos technikumas, rengė laivų statybos, laivų remonto, suvirinimo kvalifikuotus viduriniosios grandies specialistus Klaipėdos miesto laivų statybos ir remonto įmonėms. 1962 m. laivų statybos technikumas perkeliamas į Bijūnų gt. 10. 1965 m. laivų statybos technikumas tapo Klaipėdos politechnikumu, greta jau minėtų programų, pradėtos įgyvendinti naujos studijų programos: statyba, metalo apdirbimas, elektrotechnika, automobilių techninis aptarnavimas ir remontas, laivų elektros įrengimai, Klaipėdos miesto ir regiono pramonės įmonėms. Per laikotarpį nuo 1965 m. iki 1991 m., buvo parengta 10742 specialistų su specialiuoju viduriniu išsilavinimu.

1991 m., atgavus Nepriklausomybę, esminiai pokyčiai įvyko politiniame, ekonominiame, socialiniame visuomenės gyvenime, kurie sąlygojo ir Švietimo reformą. Politechnikumas tapo Klaipėdos aukštesniąja technikos mokykla (KATM) Tuo metu KATM buvo vykdomos dieninės ir neakivaizdinės šių specialybių programos: statyba, elektros ir automatikos įrenginiai, automobilių techninė priežiūra ir remontas, mašinų gamybos organizavimas. 1992 m. KATM įkurtas Verslo administravimo skyrius, greta tradicinių inžinerinio profilio specialybių, pradėti rengti verslo administravimo specialistai verslo organizacijoms. 1994 m. pradėti rengti turizmo administravimo specialistai, besikuriančioms turizmo organizacijoms. 1996 m. - autotransporto skyriuje pradėti rengti vežimo automobilių transportu specialistai, pervežimų verslu užsiimančioms organizacijoms, įvertinant Lietuvos, kaip tranzito šalies, situaciją. Inžinerinių specialybių absolventams suteikiama jaunesniojo inžinieriaus kvalifikacija, ekonominio profilio absolventams suteikiama verslo arba turizmo administratoriaus kvalifikacija.

Nuo 2000 metų buvo atlikti darbo rinkos poreikių tyrimai ir pradėtos rengti visų įgyvendinamų specialybių aukštųjų neuniversitetinių studijų programos.

2002 metais keitėsi institucijos statusas, mokykla tapo Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos Technologijų fakultetu ir teikia aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

2009 metais prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos prijungus Klaipėdos kolegiją, keitėsi institucijos pavadinimas – Klaipėdos valstybinė kolegija.

Technologijų fakultetas turi 55 metų inžinerijos specialistų rengimo patirtį. Per šį laikotarpį studijas baigė apie 7000 inžinierių ir technologų, kurių dauguma dirba įvairiose Vakarų Lietuvos pramonės įmonėse.

Technologijų fakultete rengiami technologijos ir fizinių mokslų sričių specialistai įgyja aukštąjį išsilavinimą, profesijos bakalauro laipsnį ir inžinieriaus, technologo arba programuotojo kvalifikaciją.

Fakultete įgyvendinama 9 studijų programų: Informatika, Informatikos inžinerija, Automobilių transporto inžinerija, Transporto logistikos technologijos, Mechanikos inžinerija, Elektros ir automatikos inžinerija, Statyba, Geodezija, Maisto technologijos.

Studijų programos nuolat atnaujinamos, turtinama jų metodinė ir laboratorijų bazė, siekiant neatsilikti nuo naujausių technologinių pokyčių, vykstančių pramonės, transporto, energetikos, statybos bei paslaugų sektorių įmonėse. Studijų metu studentai įgyja inžinerines kompetencijas: konstrukcijų skaičiavimo, technologinių procesų projektavimo, valdymo ir kontrolės, įgyja darbo su specializuota programine įranga įgūdžių. Studijuodami socialinius dalykus, įgyja vadybinių kompetencijų ir įgūdžių, kurie gilinami imitacinėje Verslo praktinio mokymo firmoje (VPMF).

Technologijų fakulteto studentai turi geras sąlygas ne tik studijuoti (moderni biblioteka, laboratorijos ir t.t.) ir įgyti būtinas profesinei veiklai kompetencijas, bet ir užsiimti sporto, meno ir kitomis saviraiškos veiklomis. Studentai turi galimybes dalyvauti tarptautiniuose studentų mainuose ir vykti į kitų valstybių aukštąsias mokyklas studijuoti arba atlikti praktikos. Studentiškus renginius, pvz. Technologų dieną, Tarptautinę studentų dieną, organizuoja veikli ir energinga Technologijų fakulteto Studentų atstovybė, į kurią įsijungti kviečiami visi studentai.

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.