Visuomenei

Visuomenei

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS – 2019 metai

 VIZIJA

Moderni, dinamiška aukštoji mokykla vykdanti tarptautiniu mastu pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslinę veiklą, nuolat besimokanti, atvira visuomenei ir puoselėjanti krašto kultūrą.

 MISIJA

Ugdyti asmenybę prasmingai veiklai rengiant aukštos kvalifikacijos profesionalus, gebančius sėkmingai adaptuotis regiono, šalies ir Europos kintančioje darbo rinkoje, socialiai atsakingus piliečius.

 VERTYBĖS

 • Socialinė atsakomybė. Mes suvokiame savo vaidmenį ir svarbą visuomenėje – prisiimame atsakomybę už savo veiksmus, aktyviai rūpinamės ne tik savo ar Kolegijos interesais, bet ir studentų, klaipėdiečių – visų Lietuvos gyventojų gerove.
 • Akademinė laisvė. Pagrindinė mūsų veiklos vertybė yra akademinė laisvė, apibrėžiama kaip laisvė atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, dėstyti, kalbėti ir skelbti darbus laikantis mokslo normų ir standartų be įsiterpimo ir bausmių, kad ir kur teisybės ir suvokimo ieškojimas nuvestų. Studentai, dėstytojai, darbuotojai – visi kartu patiriame ieškojimo prasmę, atradimų džiaugsmą, pergales, norą tobulėti ir kurti.
 • Tiek mokydami studentus, tiek teikdami paslaugas verslui ir visuomenei, tiek vykdydami paprasčiausius darbus mes siekiame padaryti daugiau negu iš mūsų tikimąsi. Mes stebiname savo inovatyvumu, degame noru tobulėti ir sukurti tai, kuo galėtume didžiuotis.
 • Kolegialūs santykiai. Esame atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. Savo sėkmę suprantame, kaip mūsų studentų, partnerių ir visos kolegijos bendruomenės sėkmę.

 VEIKLOS PRIORITETAI

 1. Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius atitinkančios kokybiškos studijos.
 2. Taikomosios mokslinės veiklos atitiktis valstybės/regiono darniam vystymuisi.
 3. Nuolatinis organizacinis tobulėjimas.

 
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS

Strateginis tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.

Programos:

 1. Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius, rengimas, užtikrinant kokybiškas į studentą orientuotas
 2. Taikomosios mokslinės veiklos plėtojimas, užtikrinant konkurencingos taikomosios mokslinės veiklos  plėtrą ir kokybę ir kokybiškas suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą.
 3. Organizacinis tobulėjimas, didinant Kolegijos valdymo efektyvumą, bei vystant darbuotojų kompetencijas, motyvaciją ir lyderystę.

 

PAGRINDINIAI PAŽANGOS RODIKLIAI

 • Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių metų, 85-89 proc.
 • Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, 52-70 vnt.
 • Darbdavių, teigiamai vertinančių rengiamų specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams, 87 proc.
 • Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru skaičiumi, įstojusiųjų į pirmos pakopos Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, 44-46 proc.
 • Studentų pasitenkinimas studijomis, 68-72 proc.
 • Akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų ir visų akredituotų studijų programų santykis, 87 proc.
 • Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo sąlyginio dėstytojų skaičiaus, 22 proc.
 • Pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos, 125-150 tūkst. Eur.
 • Baigusių suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas klausytojų skaičius, 2300 vnt.
 • Komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus, 14 proc.
 • Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis su bendru dėstytojų publikacijų skaičiumi, 54 proc.
 • Kolegijos veiklos vertinimas remiantis BVM modeliu, 79-81 balai.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.