Pradinis Verslo fakultetasĮstaigų ir įmonių administravimas

Įstaigų ir įmonių administravimas

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX008

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Įstaigų ir įmonių administravimas – teisingas pasirinkimas, jeigu mėgstate dirbti su žmonėmis, dokumentais bei duomenimis. Šios studijų programos absolventai – šiuolaikiški įstaigų ir įmonių administravimo specialistai – vertinami darbdavių dėl puikių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo žinių, gebėjimo vykdyti mokslinius taikomuosius tyrimus, naudotis informacinėmis sistemomis bei IKT, ruošti ir įgyvendinti vadybinius projektus, kokybės valdymą, valdyti žmogiškuosius išteklius ir rinkodarą ir dar daugelį kitų reikalingų gebėjimų.

Profesionalūs dėstytojai ir praktikai suteikia ĮĮA studentams žinių apie organizacijų, institucijų ir kitų socialinių sistemų valdymą ir tobulinimą, formuoja įgūdžius kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimo metodus ir priemones sprendžiant įvairias vadybines problemas profesinėje veikloje; formuoja įprotį nuolat rinkti, struktūruoti analizuoti ir interpretuoti, naudoti profesinei veiklai aktualią informaciją, formuluoti argumentuotas įžvalgas ir priimti pagrįstus sprendimus, kurie atitinka tvaraus valdymo ir socialinės atsakomybės principus; taip pat suteikiamos etiško ir profesionalaus bendravimo žodžiu ir raštu bendravimo su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis žinios bei įgūdžiai. Prisijunk ir tapk paklausiu darbo rinkoje!

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“

Karjera

Absolventai gali dirbti informacijos ir dokumentų valdymo srityje: administruoti ir koordinuoti įmonės, įstaigos (padalinio) veiklą, kurti personalo motyvacijos sistemas ir įvaizdį, administruoti materialinius ir finansinius išteklius. Šios studijų programos absolventai gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Kontaktinis asmuo

Jurgita Kasparienė Dekanė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį mokslinius taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (120 kreditų): Sociologija/Filosofija, Administracinė kalba ir jos vartosena, Verslo užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių, prancūzų), Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), Psichologija, Organizacijų ekonomika, Organizacijų vadyba, Profesinė etika ir tarptautinis protokolas, Kūrybiškumo ugdymas, Taikomoji matematika ir statistika, IT ir Dokumentų valdymas, Dalykinių renginių organizavimas, Buhalterinė apskaita ir finansai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Organizacinė elgsena, Medijų komunikacija, Organizacijų socialinė atsakomybė, Rinkodara, Darbo procesų valdymas, Personalo valdymas, Kokybės vadyba, Teisė, Viešųjų įstaigų vadyba, Ryšių su klientais valdymas, Projektų valdymas, Kursinis darbas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (45 kreditai): Vadybos praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Administracinių įgūdžių lavinimo praktika, Kompiuterizuotos valdymo programos, Baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Apibūdina ir analizuoja įstaigų ir įmonių kūrimo, veiklos, administravimo ir vystymo principus bei teisinį jų reglamentavimą.
 2. Išmano valdymo teorijas, principus, funkcijas bei geba juos taikyti praktinėje veikloje.
 3. Pritaiko teisės aktų nuostatas vykdant organizacijos procesų valdymą.
 4. Organizuoja ir vykdo taikomuosius tyrimus įstaigose ir įmonėse, pritaikant kiekybinius bei kokybinius tyrimo metodus.
 5. Išanalizuoja, apibendrina ir pritaiko gautus tyrimo duomenis įstaigų ir įmonių veikloje.
 6. Rengia, apskaito, tvarko ir saugo įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus bei duomenis.
 7. Vertina ir teikia siūlymus planavimo, organizavimo, vadovavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijų tobulinimui įstaigų ir įmonių veikloje.
 8. Panaudoja informacijos ir komunikacines technologijas įstaigų ir įmonių vidaus ir išorės komunikacijai.
 9. Įgyvendina ir tobulina kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos praktiką.
 10. Komunikuoja raštu ir žodžiu su suinteresuotomis grupėmis profesinės veiklos temomis.
 11. Geba dirbti individualiai ir komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje.
 12. Suformuluoja racionalius sprendimus ir naujas idėjas, parenka priemones prisitaikant prie naujų situacijų.
 13. Reflektuoja ir sukuria profesinės veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra