Pradinis Verslo fakultetasĮstaigų ir įmonių administravimas

Įstaigų ir įmonių administravimas

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (nuotoliniu būdu), (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2046 €
NL/S 2046 €
Programos kodas
6531LX008

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Įstaigų ir įmonių administravimas – teisingas pasirinkimas, jeigu mėgstate dirbti su žmonėmis, dokumentais bei duomenimis. Šios studijų programos absolventai – šiuolaikiški įstaigų ir įmonių administravimo specialistai – vertinami darbdavių dėl puikių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo žinių, gebėjimo vykdyti mokslinius taikomuosius tyrimus, naudotis informacinėmis sistemomis bei IKT, ruošti ir įgyvendinti vadybinius projektus, kokybės valdymą, valdyti žmogiškuosius išteklius ir rinkodarą ir dar daugelį kitų reikalingų gebėjimų.

Profesionalūs dėstytojai ir praktikai suteikia ĮĮA studentams žinių apie organizacijų, institucijų ir kitų socialinių sistemų valdymą ir tobulinimą, formuoja įgūdžius kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimo metodus ir priemones sprendžiant įvairias vadybines problemas profesinėje veikloje; formuoja įprotį nuolat rinkti, struktūruoti analizuoti ir interpretuoti, naudoti profesinei veiklai aktualią informaciją, formuluoti argumentuotas įžvalgas ir priimti pagrįstus sprendimus, kurie atitinka tvaraus valdymo ir socialinės atsakomybės principus; taip pat suteikiamos etiško ir profesionalaus bendravimo žodžiu ir raštu bendravimo su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis žinios bei įgūdžiai. Prisijunk ir tapk paklausiu darbo rinkoje!

Programos išskirtinumas

Didžiąją dalį Įstaigų ir įmonių administravimo studijų sudaro praktinių įgūdžių ugdymas: pratybų, realių veiklų bei praktikų metu studentai sprendžia realias verslo problemas / situacijas ir kaupia patirtį. Kolegijoje vykdomų praktikų metu studentai imituoja tikrų bendrovių veiklą, organizuoja, planuoja ir kontroliuoja darbą, rengia personalo dokumentus, organizuoja darbą su klientais, valdo informacijos srautus, ugdo komandinio darbo įgūdžius bei bendruosius gebėjimus, dirba su realiomis verslo valdymo kompiuterizuotomis programomis (BSS IT, Stekas, Rivilė) ir įrankiais (Microsoft 365, Teams, Canva ir kt.). Praktikų įmonėse metu studentai “pasimatuoja” darbus įvairiuose skyriuose, o daugiau nei 80 proc. studentų – įsidarbina.

Sesijinės formos studijos vykdomos nuotoliniu būdu.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
 • Savarankiškų studijų ir darbo erdvės
 • Verslo kompetencijų ugdymo centras
 • Medijų laboratorija

Karjera

Dirbsite vadybininkais, administratoriais įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Kontaktinis asmuo

Laurencija Budrytė - Ausiejienė Verslo administravimo katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį mokslinius taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Sociologija (a1)/Filosofija (a2)3
Administracinė kalba ir jos vartosena4
Verslo užsienio kalba 1 (a., v., p.)6
Verslo užsienio kalba 2 (a., v., p., r.)5
Psichologija4
Organizacijų ekonomika4
Organizacijų vadyba

4

II semestras
Verslo užsienio kalba 1 (a., v., p.)3
Organizacijų vadyba3
Profesinė etika ir tarptautinis protokolas4
Kūrybiškumo ugdymas3
Taikomoji matematika ir statistika5
IT ir Dokumentų valdymas6
Vadybos praktika6
III semestras
Dalykinių renginių organizavimas3
Buhalterinė apskaita ir finansai5
Taikomųjų tyrimų metodologija4
Organizacinė elgsena4
Medijų komunikacija5
Praktika imitacinėje bendrovėje6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
IV semestras
Organizacijų socialinė atsakomybė5
Rinkodara5
Darbo procesų valdymas4
Personalo valdymas7
Administracinių įgūdžių lavinimo praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Kokybės vadyba4
Teisė5
Viešųjų įstaigų vadyba4
Ryšių su klientais valdymas3
Projektų valdymas5
Kursinis darbas3
Kompiuterizuotos valdymo programos6
VI semestras
Baigiamoji praktika21
Baigiamasis darbas9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Vadybos praktika (6 kreditai);
 • Praktika imitacinėje bendrovėje praktika (6 kreditai);
 • Administracinių įgūdžių lavinimo praktika (6 kreditai);
 • Kompiuterizuotos valdymo programos praktika (6 kreditai)

13,3 %

660 val.

Baigiamoji praktika (21 kreditų)    

11,7 %

546 val.

Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Privačiose įmonėse, tokiose kaip UAB „Autoaibė“, UAB „Verslo stilius“, UAB „SDG“, UAB „RNDV statyba“, UAB „RNDV Holding“, UAB „Telšių vandenys“ ir t. t.Viešosiose įmonėse, tokiose kaip Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, BĮ „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“, Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos l/d. „Pumpurėlis“, Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ir t. t.
Praktikų metu išmoks:

 • Pristatyti konkrečios įmonės veiklą, ją reglamentuojančius įstatymus ir norminius dokumentus.
 • Analizuoti konkrečios įmonės planavimo, organizavimo, vadovavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas ir priemones.
 • Taikyti informacijos ir komunikacines technologijas įmonės veikloje.
 • Identifikuoti bendravimo stilių, kanalus kuriasi dažniausiai perduodama informacija.
 • Komunikuoti taisyklinga lietuvių ir/ar užsienio kalba su suinteresuotomis grupėmis profesinės veiklos temomis.
 • Parinkti priemones, padedančias organizacijoje įgyvendinti naujas idėjas ir priimti sprendimus.
 • Teikti siūlymus organizacijos veiklos tobulinimui;
 • Rengti ir saugoti IB veiklos dokumentus, taikant dokumentų valdymo principus;
 • Pritaikyti LR įstatymus, poįstatyminius aktus, tarptautinės darbo teisės aktus, prekybos verslą reglamentuojančius teisės aktus IB veikloje;
 • Analizuoti esamą imitacinės bendrovės situaciją Simulith bei Pen Worldwide tinkle;
 • Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti imitacinės bendrovės, jos skyrių bei savo veiklą;
 • Pritaikyti efektyvios komunikacijos būdus su verslo partneriais nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose;
 • Generuoti naujas idėjas bei numato priemones sprendimų bei naujų idėjų įgyvendinimui;
 • Žinoti ir taikyti organizacijos personalo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
 • Įvertinti pateiktas ūkines finansines operacijas;
 • Sutikrinti paruoštas informacijos ataskaitas, atlikti jų analizę;
 • Registruoti buhalterinės apskaitos personalo valdymo duomenis, juos susisteminti ir vertinti;
 • Paruošti skyrių, pareigybių, išsilavinimo, darbuotojų kategorijų, nedarbingumo priežasčių žinynus;
 • Atrinkti įmonės operatyvinių duomenų informaciją, pateikti vidaus ir išorės vartotojams;
 • Apibūdinti kompiuterizuotos apskaitos programas, jų charakteristikas, duomenų bazės kūrimą;
 • Apžvelgti konkrečios organizacijos bei jos personalo veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • Analizuoti organizacijoje taikomas personalo valdymo funkcijas: personalo planavimas, personalo paieška, atranka ir samda, personalo adaptavimas, jo ugdymas, motyvavimas, vertinimas, karjera;
 • Sisteminti ir analizuoti gautus taikomųjų tyrimo duomenis;
 • Paruošti organizacijos dokumentus, taikant dokumentų valdymo principus;
 • Analizuoti personalo valdymo principus organizacijoje;
 • Apžvelgti informacijos ir komunikacines technologijas konkrečios organizacijos veikloje;
 • Taikyti visuotinės kokybės principus organizacijos veikloje;
 • Taikyti socialinės atsakomybės ir etikos principus;
 • Įvardinti problemines organizacijos veiklos sritis ir pateikti jos tobulinimo galimybes, prisiimant atsakomybę už veiklos rezultatus;
 • Apibendrinti teisės aktų nuostatų pritaikymą, vykdant finansų valdymą ir buhalterinę apskaitą.