Pradinis Sveikatos mokslų fakultetasBendrosios praktikos slauga

Bendrosios praktikos slauga

Studijų kryptis
Sveikatos mokslai
Kvalifikacija
Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3,5 metų)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 2463€
Programos kodas: 6531GX002

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Šiuolaikinė sveikatos priežiūra neįsivaizduojama be svarbaus ir reikšmingo slaugytojų indėlio. Rengiant bendrosios praktikos slaugytojus siekiame, kad absolventai taptų aukštos profesinės kvalifikacijos slaugos specialistais, kurie dirbdami įdiegtų į praktiką naujausias slaugos mokslo žinias ir technologijas, pakeltų slaugos profesinį lygį. Profesinė slaugytojo veikla yra sudėtingas tarpdisciplininis procesas apimantis teoriją ir praktiką, t. y. slaugytojo įsisavintos žinios, įgūdžiai bei gebėjimai yra priemonės, kurios taikomos profesinės slaugytojo veiklos kontekste, įgyjant kokybišką profesinį pasirinkimą. Gerai apmokama, patraukli, populiari – tokiais argumentais vadovaujasi dauguma studentų besirenkančių bendrosios praktikos slaugytojo profesiją.

Studijų aplinka

 • Bendrosios praktikos slaugos mokymo laboratorija
 • Slaugos procedūrų mokymo laboratorija
 • Bendrosios slaugos ir chirurginės slaugos  mokymo laboratorija
 • Terapinės slaugos ir būtinosios medicininės pagalbos mokymo laboratorija
 • Intensyvios slaugos mokymo laboratorija
 • Psichikos sveikatos slaugos mokymo laboratorija
 • Vaikų slaugos mokymo laboratorija
 • Terapinė laboratorija

Karjera

Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Absolventas įgyja teisę dirbti savarankiškai arba įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

Kontaktinis asmuo

Dr. Akvilė Virbalienė Docentė, mokslų daktarė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (108 kreditai): Akademinis ir profesinis raštingumas, Informacinės sistemos medicinoje, Sveikatos filosofija/Sveikatos sociologija, Profesinė etika, Anatomija ir fiziologija, Aplinkos sveikata, Bendroji slauga, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių), Sveikatos psichologija, Patologija, Klinikinė fizika, chemija ir genetika, Dietetika, Vaiko sveikatos priežiūra, Sveikatos ugdymas, Farmakologija, Gerontologija ir geriatrija, Terapinė slauga, Vaiko slauga, Akušerinė slauga, Slaugos taikomieji tyrimai ir statistika, Slaugos vadyba, Bendruomenės slauga, Chirurginė slauga, Psichikos sveikatos slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Slaugos taikomojo tyrimo dizainas/Kursinis darbas, Paliatyvioji slauga/Onkologinė slauga, Sergančiųjų infekcinėmis ligomis slauga/Sergančiųjų odos ir venerinėmis ligomis slauga, Fizinė medicina ir reabilitacija.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (87 kreditai): Bendrosios slaugos praktika, Terapinės slaugos praktika, Geriatrinės slaugos praktika, Vaiko slaugos praktika, Akušerinės slaugos praktika, Chirurginės slaugos praktika, Bendruomenės slaugos praktika, Psichikos sveikatos slaugos praktika, Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktika ir Baigiamoji praktika ir Kvalifikacinis egzaminas.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Integruoja slaugos, socialinių ir kitų mokslų žinias vykdant moksliniais tyrimais ir praktika grįstą asmenų, šeimų ir bendruomenių slaugą.
 2. Valdo sveikatos priežiūros išteklius ir profesines žinias užtikrinant kokybišką į asmenį orientuotą slaugą.
 3. Teikia pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą naudojantis slaugos ir medicinos technologijomis ūmių būklių, krizių bei traumų atvejais.
 4. Teikia pagalbą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra ir juos prižiūrintiems asmenims vadovaujantis mokslo pagrįstais metodais ir technologijomis.
 5. Taiko vadovavimo, lyderiavimo įgūdžius savarankiškai nustatant slaugos poreikius, planuojant, atliekant ir vertinant slaugą.
 6. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir kitais sveikatos priežiūros specialistais siekiant stiprinti ir palaikyti asmenų, šeimos, bendruomenės sveikatą.
 7. Demonstruoja kritinį mąstymą ir holistinį požiūrį mokant asmenis, šeimas ir grupes sveikatos išsaugojimo ir ligų bei traumų profilaktikos.
 8. Pagrindžia asmeninio ir profesinio tobulėjimo visą gyvenimą vertę plėtojant slaugos praktiką.

Konkursinis balas

40%

Biologija

20%

Chemija arba matematika, arba informacinės technologijos

20%

Bet kurio mokomojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra