Pradinis Verslo fakultetasĮstaigų ir įmonių administravimas

Įstaigų ir įmonių administravimas

Studijų kryptis
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 1800€
NL/S 1800€
Programos kodas: 6531LX008

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Studijų metu suteikiamos vadybos studijų krypties teorinės žinios, formuojami praktiniai gebėjimai reikalingi administratoriaus ir vadybininko darbui įmonėje.

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“

Karjera

Absolventai gali dirbti informacijos ir dokumentų valdymo srityje: administruoti ir koordinuoti įmonės, įstaigos (padalinio) veiklą, kurti personalo motyvacijos sistemas ir įvaizdį, administruoti materialinius ir finansinius išteklius. Šios studijų programos absolventai gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Kontaktinis asmuo

Jurgita Kasparienė Verslo administravimo katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (120 kreditų): Sociologija/ Filosofija,
Administracinė kalba ir jos vartosena, Verslo
užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių, prancūzų), Verslo
užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų),
Psichologija, Organizacijų ekonomika, Organizacijų
vadyba, Profesinė etika ir tarptautinis protokolas,
Kūrybiškumo ugdymas, Taikomoji matematika ir
statistika, IT ir Dokumentų valdymas, Dalykinių
renginių organizavimas, Buhalterinė apskaita ir
finansai, Taikomųjų tyrimų metodologija,
Organizacinė elgsena, Rinkodara, Organizacijų
socialinė atsakomybė, Medijų komunikacija, Darbo
procesų valdymas, Personalo valdymas, Kokybės
vadyba, Teisė, Viešųjų įstaigų vadyba, Ryšių su
klientais valdymas, Projektų valdymas, Kursinis
darbas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (45 kreditai): Vadybos praktika, Praktika
imitacinėje bendrovėje, Administracinių įgūdžių
lavinimo praktika, Kompiuterizuotos valdymo
programos, Baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Apibūdina įstaigų ir įmonių kūrimo, veiklos, administravimo ir vystymo principus bei teisinį jų reglamentavimą.
 2. Pritaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas vykdant finansų valdymą ir buhalterinę apskaitą.
 3. Organizuoja taikomųjų tyrimų vykdymą įstaigose ir įmonėse, pritaiko kiekybinius bei kokybinius tyrimo metodus.
 4. Išanalizuoja, apibendrina ir pritaiko gautus tyrimo duomenis įstaigų ir įmonių veikloje.
 5. Pritaiko planavimo, organizavimo, vadovavimo, motyvavimo ir kontrolės principus įstaigų ir įmonių veikloje.
 6. Rengia, apskaito, tvarko ir saugos įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, taikant dokumentų valdymo principus.
 7. Panaudoja informacijos ir komunikacines technologijas įstaigų ir įmonių vidaus ir išorės komunikacijai.
 8. Komunikuoja su vidaus ir išorės partneriais profesinėmis veiklos temomis.
 9. Sukuria ir įgyvendina kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus.
 10. Reflektuoja ir sukuria profesinės veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
 11. Suformuluoja racionalius sprendimus ir naujas idėjas, parenka priemones prisitaikant prie naujų situacijų.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kurio mokomojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra