Pradinis Technologijų fakultetasSkaitmeninė geodezija

Skaitmeninė geodezija

Studijų kryptis
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 2463€
NL/S 2463€
Programos kodas: 6531EX011

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas, projektinis darbas.

Studijų aplinka

GIS kompetencijų centras

Karjera

Absolventai galės siekti karjeros geodezinius matavimus atliekančiose įstaigose, nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo ir vertinimo įmonėse, statybos organizacijose, savivaldybėse ar kitų įstaigų erdvinių duomenų tvarkymo, kaupimo bei geoinformacinių sistemų (GIS) skyriuose, centruose, turės galimybes kurti privačias įmones.

Kontaktinis asmuo

Dainora Jankauskienė Lektorė, katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos geodezijos specialistus, gebančius atlikti matavimus moderniais geodeziniais prietaisais, GPNS įranga, naudojančius stacionarius 3D skenerius bei bepilotes skraidykles (dronus), geoinformacinių technologijų pagalba kuriančius 3D skaitmeninius paviršiaus modelius, panaudojant LIDAR bei kitais metodais išmatuotų teritorijų duomenis, atliekančius statinių ir žemės sklypų kadastrinius matavimus, rengiančius topografinius ir inžinerinių komunikacijų geodezinius planus.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (127 kreditų): Profesinė komunikacija, Užsienio kalba (anglų, rusų), Taikomųjų tyrimų metodologija, Vadybos pagrindai, Inžinerinė grafika, Geoinformatika, Kompiuterizuotos projektavimo sistemos, Geodezijos pagrindai, Nuotolinės matavimų technologijos, Teritorijų planavimas, Geodeziniai prietaisai ir matavimų automatizavimas, Kadastriniai matavimai, Kartografija, Metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimas, Skaitmeniniai žemėlapiai, Fotogrametrija, Nekilnojamojo turto teisė, Verslo ekonomika.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (35 kreditai): Topografija, Geodezinių planų rengimas, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Specializacijos praktika (taikomoji geodezija arba geoinformacinės sistemos), Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

  1. Pritaiko tradicines ir inovatyvias matavimų inžinerijos technologijas bei metodus, projektavimo ir plėtros aplinkoje, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę ir patikimumą.
  2. Taiko žinias naujoms technologijoms įsisavinti ir geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos infrastruktūros bei teritorijų planavimo uždaviniams spręsti.
  3. Naudoja matavimo duomenų matematinio statistinio apdorojimo, matavimų patikimumo ir neapibrėžties nustatymo metodus kaupdamas, sistemindamas ir analizuodamas matavimais gautą informaciją.
  4. Taiko matavimų informaciją inžineriniams tyrinėjimams ir kitiems taikomiesiems inžinerijos uždaviniams spręsti, projektuoti įvairaus pobūdžio inžinerijos žemėlapius ir informacinių sistemų duomenų rinkinius.
  5. Atlieka praktinius tyrimus, eksperimentų planavimą ir projektavimą, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei kvalifikavimu.
  6. Atlieka matavimus šiuolaikiniais matavimo prietaisais, analizuoja rezultatus pritaikant nekilnojamojo turto administravimo, formavimo, vertinimo metodus, atitinkančius Lietuvos ir ES standartus bei reglamentus.
  7. Taiko matavimų inžinerijos programinę įrangą, skirtą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, automatizuotam  projektavimui ir kompiuterinei grafikai.
  8. Atsakingai dirba savarankiškai ir komandoje, holistiškai suprasdamas inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
  9. Išmano matavimų inžinerijos sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia, moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

20%

Bet kurio mokomojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra