Pradinis KolegijaDarnaus vystymosi tikslai

Darnaus vystymosi tikslai

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)  – darni aukštoji mokykla, integruojanti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT17) į savo kasdieninę veiklą.

2015-09 mėn. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje paskelbta 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT17), 169 uždaviniai ir 230 rodiklių, kuriuos siekiama įgyvendinti iki 2030 m.

DVT17 – tai strateginė pasaulio vystymosi kryptis, orientuota į įvairius dalyvius, imantis drąsių ir pokyčius skatinančių priemonių.

DTV17 esmė – imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant „nukreipti pasaulį darnia ir lanksčia kryptimi“ „nė vieno nepaliekant nuošaly“, nes įgyvendinimas paremtas „visapusiškai naudingu bendradarbiavimu tarp dabartinių ir būsimų kartų“

5 esminiai elementai (5P), į kuriuos nukreipti DVT17 veiksmai: people – žmonės; planet – planeta; prosperity – klestėjimas; peace – taika; partnership – partnerystė.

Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindas yra konstruktyvi trijų pagrindinių komponentų – aplinkos, ekonomikos ir visuomenės – sąveika.

 

Žemiau pateikiami darnaus vystymosi tikslai, kuriems KVK teikia pirmenybę:

3 tikslas. Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę.

Kolegija vykdo šešias sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, teikia sveikatos priežiūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. Taip pat, viešomis iniciatyvomis propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos prevenciją skirtingoms visuomenės grupėms. KVK sukuria prielaidas sėkmingai veikti Vakarų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

 

4 tikslas. Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Kolegijos misija ir pagrindinis tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir tenkinti regiono vystymosi poreikius. KVK vykdo 23 aukštojo mokslo studijų programas, užtikrina mokymosi visą gyvenimą galimybę visiems to siekiantiems asmenims, didelį dėmesį skiria studijų kokybei ir tarptautiškumui užtikrinti.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

 

9 tikslas. Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir naujovių diegimą.

Kolegija vykdo mokslinius taikomuosius tyrimus, kurie prisideda prie pramonės sektorių technologinių pajėgumų modernizavimo ir efektyvinimo šalyje.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

 

10 tikslas. Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse.

Kolegija skatina socialinę, ekonominę ir politinę visų žmonių įtrauktį, neatsižvelgiant į jų skirtumus.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

 

11. tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs.

Kolegija prisideda prie  įtraukios ir darnios urbanizacijos auginimo bei visų dalyvavimu pagrįsto, kompleksinio ir darnaus gyvenviečių planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymo, plėtodama su tuo susijusius mokslo taikomuosius tyrimus, didindama kolegijos paslaugų prieinamumą bendruomenės nariams, skatindama „žaliąjį“ mobilumą.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

 

12 tikslas. Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius.

Kolegija prisideda prie siekio vykdyti darnų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą jų naudojimą organizacijos veikloje bei taiko darnią viešųjų pirkimų praktiką, vadovaujantis nacionaline politika ir prioritetais.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

 

17 tikslas. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi  partnerystę.

Kolegija stiprina regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą ir galimybę naudotis mokslo ir technologijų teikiamais laimėjimais. Tai yra sudėtinė KVK misijos dalis.

Tikslo rodikliai ir jų matavimo vienetai:

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-12
Spausdinimo versija