Pradinis KolegijaKorupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas,  nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu ar kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Kolegijos darbuotojai vadovaudamiesi elgesio normomis nepriimama dovanų (išskyrus dovanas, Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais gautas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacijai skirtas dovanas), pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų, nuolaidų už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis, o jeigu siūlomas, žadamas duoti, duodamas neteisėtas atlygis arba provokuojama jį priimti, aiškiai parodoma, kad tokio elgesio netoleruojama, pareikalaujama nedelsiant nutraukti tokius veiksmus. Jeigu nežinoma, kaip reikia pasielgti, kai siūloma dovana arba manoma, kad daromas poveikis, savo abejones atvirai išdėsto savo tiesioginiam vadovui, už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakingam Kolegijos darbuotojui ir paprašoma pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje.

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę Klaipėdos valstybinės kolegijos darbuotojai arba asmenys, susiję su kolegija sutartiniais santykiais (studijų, konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Apie pažeidimą galite pranešti: užpildę pranešimo apie pažeidimą formą ir ją atsiuntę elektroniniu paštu: korupcijosprevencija@kvk.lt

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus veiksmus ar kitus pažeidimus yra konfidenciali. Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą padariusiems, planuojantiems daryti ar darantiems asmenims, taip pat nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, pateikiamas pareigybių sąrašą, į kurias prieš skiriant (nuolat ar laikinai) ar teikiant skirti asmenį turi būti teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) informacijai surinkti:

  • Kolegijos direktorius;
  • Kolegijos direktoriaus pavaduotojai;
  • Akademinių padalinių (fakultetų) dekanai;
  • Buhalteris;
  • Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas ir specialistas.

Deimantė Kemzūrienė Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-20
Spausdinimo versija