Pradinis Kolegija

Kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija

trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje. Kolegija skaičiuoja šimtametę diplomuotų specialistų – praktikų rengimo patirtį.

Pagrindinis kolegijos tikslas

rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir tenkinti regiono vystymosi poreikius.

Kolegija daug investuoja į mokymo kokybę, todėl studentams įrengtos modernios auditorijos, laboratorijos ir praktikumų vietos (automobilių eksploatacijos, odontologinės priežiūros, slaugos, kompiuterinių aplikacijų ir kt.).

Kolegijoje atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai (Nordplus, Erasmus+, EEA grants, Interreg ir kt.). Mokymo ir paslaugų centras teikia modernias pirminio ir tęstinio mokymosi paslaugas, sudaro sąlygas persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir savivaldos institucijomis prisideda prie darnaus vystymosi idėjų sklaidos ir diegimo regione.

Kolegijos veikloje svarbią vietą užima tarptautiškumo plėtra. KVK 2014 metais suteikta Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement Label – DS Label) ir Erasmus Chartija aukštajam mokslui 2021-2027 (angl. Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), kurios leidžia vykdyti akademinį judumą visame pasaulyje.

Studijos orientuotos į praktinių įgūdžių ugdymą, absolventams yra suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Vizija

Moderni, atvira visuomenei, nuolat besimokanti aukštoji mokykla, vykdanti tarptautinėje erdvėje pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslo veiklą, prisidedanti prie darnios šalies ir regiono raidos.

Misija

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas profesionalia praktika, taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, ir sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą:

 • Bendradarbiaujant su vietos bendruomenės ir valdžios atstovų grupėmis, prisidėti prie darnaus regiono vystymo;
 • Suburiant kompetentingą personalą, racionaliai naudojant finansinius ir materialiuosius išteklius, puoselėjant organizacijos vertybes;
 • Ugdant asmens ir bendruomenės gebėjimus kūrybiškai mąstyti ir prasmingai veikti.

 Strateginiai veiklos prioritetai

1. Kokybiškos, praktika, mokslo bei technologijų pažanga grįstos aukštojo mokslo studijos
1.1. Rengti darbo rinkos poreikius tenkinančius specialistus;
1.2. Vykdyti į studentą orientuotas studijas;
1.3. Plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, tenkinant jų poreikius, lūkesčius ir reikalavimus;
1.4. Plėtoti Kolegijos veiklos tarptautiškumą;
1.5. Užtikrinti palankias mokymosi visą gyvenimą sąlygas.
2. Taikomosios mokslo veiklos atitiktis regiono ir šalies darniam vystymuisi
2.1. Užtikrinti mokslo ir studijų vienovę;
2.2. Užtikrinti taikomųjų mokslinių tyrimų kokybę ir įvairovę;
2.3. Plėtoti taikomąją mokslo veiklą su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais, jos rezultatų sklaidą ir komercializaciją.
3. Kolegijos darnus vystymas
3.1. Plėtoti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę;
3.2. Stiprinti bendruomeniškumą ir vidinę komunikaciją;
3.3. Užtikrinti nuolatinį Kokybės vadybos sistemos gerinimą;
3.4. Užtikrinti racionalų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
3.5. Įgyvendinti pagrindinių kolegijos veiklos procesų skaitmeninę transformaciją;
3.6. Plėtoti strateginių partnerysčių tinklą;
3.7. Stiprinti Kolegijos prekės ženklą ir auginti reputaciją;
3.8. Užtikrinti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą Kolegijos veikloje.

Strateginis tikslas ir programos

Strateginis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir tenkinti regiono vystymosi poreikius.

Programos:

 • Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius;
 • Taikomosios mokslo veiklos plėtojimas;
 • Organizacijos tobulėjimas.

Istorija

 • Klaipėdos valstybinė kolegija – viena seniausių aukštųjų mokyklų uostamiestyje.
 • 1902 m. įsteigta Klaipėdos mokytojų seminarija (nuo 1991 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla).
 • 2001 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla susijungė su Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla → Klaipėdos kolegija.
 • 2009 m. Klaipėdos kolegija susijungė su Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija → Klaipėdos valstybinė kolegija.
 • Klaipėdos valstybinė kolegija užaugino ne vieną šviesuolį. Tarp jų prof. Bronius Balčytis – vienas žymiausių matematikos vadovėlių pradinėms mokykloms autorių, gydytojas Vaclovas Intas, kuris įkūrė akmenų muziejų Skuodo rajone Mosėdyje, taip pat rašytojas Kazys Saja.


Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-07
Spausdinimo versija