Pradinis Kolegija

Kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija

trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje. Kolegija skaičiuoja šimtametę diplomuotų specialistų – praktikų rengimo patirtį.

Pagrindinis kolegijos tikslas

rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir tenkinti regiono vystymosi poreikius.

Kolegija daug investuoja į mokymo kokybę, todėl studentams įrengtos modernios auditorijos, laboratorijos ir praktikumų vietos (automobilių eksploatacijos, odontologinės priežiūros, slaugos, kompiuterinių aplikacijų ir kt.).

Kolegijoje atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai (Nordplus, Erasmus+, EEA grants, Interreg ir kt.). Mokymo ir paslaugų centras teikia modernias pirminio ir tęstinio mokymosi paslaugas, sudaro sąlygas persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir savivaldos institucijomis prisideda prie darnaus vystymosi idėjų sklaidos ir diegimo regione.

Kolegijos veikloje svarbią vietą užima tarptautiškumo plėtra. KVK 2014 metais suteikta Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement Label – DS Label) ir Erasmus Chartija aukštajam mokslui 2021-2027 (angl. Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), kurios leidžia vykdyti akademinį judumą visame pasaulyje.

Studijos orientuotos į praktinių įgūdžių ugdymą, absolventams yra suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Moderni, atvira visuomenei, nuolat besimokanti aukštoji mokykla, vykdanti tarptautinėje erdvėje pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslo veiklą, prisidedanti prie darnios šalies ir regiono raidos.

 

Misija

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas profesionalia praktika, taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, ir sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą:

 

Vertybės

Akademinė laisvė. Pagrindinė mūsų veiklos vertybė yra akademinė laisvė, apibrėžiama kaip laisvė atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, dėstyti, kalbėti ir skelbti darbus laikantis mokslo normų ir standartų. Studentai, dėstytojai, darbuotojai – visi kartu patiriame ieškojimo prasmę, atradimų džiaugsmą, pergales, norą tobulėti ir kurti.

Socialinė atsakomybė. Mes suvokiame savo vaidmenį ir svarbą visuomenėje – prisiimame atsakomybę už savo veiksmus, aktyviai rūpinamės ne tik savo ar Kolegijos interesais, bet ir studentų, klaipėdiečių ir visų Lietuvos gyventojų gerove.

Profesionalumas. Tiek mokydami studentus, tiek teikdami paslaugas verslui ir visuomenei, tiek vykdydami paprasčiausius darbus mes siekiame padaryti daugiau negu iš mūsų tikimasi. Mes stebiname savo inovatyvumu, degame noru tobulėti ir sukurti tai, kuo galėtume didžiuotis.

Kolegialūs santykiai. Esame atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. Savo sėkmę suprantame, kaip mūsų studentų, partnerių ir visos kolegijos bendruomenės sėkmę.

Atvirumas pokyčiams. Suvokdami pokyčių poreikį, įvertinę jų sėkmės prielaidas, priimame iššūkius inicijuoti ir įgyvendinti juos kintančioje aplinkoje, numatome šių pokyčių įgyvendinimo būdus ir prisiimame atsakomybę.

 

Strateginiai veiklos prioritetai

1. Kokybiškos, praktika, mokslo bei technologijų pažanga grįstos aukštojo mokslo studijos
1.1. Rengti darbo rinkos poreikius tenkinančius specialistus;
1.2. Vykdyti į studentą orientuotas studijas;
1.3. Plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, tenkinant jų poreikius, lūkesčius ir reikalavimus;
1.4. Plėtoti Kolegijos veiklos tarptautiškumą;
1.5. Užtikrinti palankias mokymosi visą gyvenimą sąlygas.
2. Taikomosios mokslo veiklos atitiktis regiono ir šalies darniam vystymuisi
2.1. Užtikrinti mokslo ir studijų vienovę;
2.2. Užtikrinti taikomųjų mokslinių tyrimų kokybę ir įvairovę;
2.3. Plėtoti taikomąją mokslo veiklą su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais, jos rezultatų sklaidą ir komercializaciją.
3. Kolegijos darnus vystymas
3.1. Plėtoti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę;
3.2. Stiprinti bendruomeniškumą ir vidinę komunikaciją;
3.3. Užtikrinti nuolatinį Kokybės vadybos sistemos gerinimą;
3.4. Užtikrinti racionalų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
3.5. Įgyvendinti pagrindinių kolegijos veiklos procesų skaitmeninę transformaciją;
3.6. Plėtoti strateginių partnerysčių tinklą;
3.7. Stiprinti Kolegijos prekės ženklą ir auginti reputaciją;
3.8. Užtikrinti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą Kolegijos veikloje.

 

Strateginis tikslas ir programos

Strateginis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą ir tenkinti regiono vystymosi poreikius.

Programos:

 

Strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo pažangos rodikliai 2021-2024 m.

   1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius, rengimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

   2 programos „Taikomosios mokslo veiklos plėtojimas“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės  *Skaičiuojama pagal LR ŠMSM ministro 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-858 patvirtintą „Kasmetiniu kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą“.
**Skaičiuojama pagal LR ŠMSM ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2017 m. Kovo 1 d. Nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos respublikos mokslo ir studijų įstatymo   įgyvendinimo“ 2.2–2.6  papunkčių Įgyvendinimo“.

  3 programos „Organizacijos tobulėjimas“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Istorija

Klaipėdos valstybinė kolegija – viena seniausių aukštųjų mokyklų uostamiestyje.
1902 m. įsteigta Klaipėdos mokytojų seminarija (nuo 1991 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla).
2001 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla susijungė su Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla → Klaipėdos kolegija.
2009 m. Klaipėdos kolegija susijungė su Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija → Klaipėdos valstybinė kolegija.
Klaipėdos valstybinė kolegija užaugino ne vieną šviesuolį. Tarp jų prof. Bronius Balčytis – vienas žymiausių matematikos vadovėlių pradinėms mokykloms autorių, gydytojas Vaclovas Intas, kuris įkūrė akmenų muziejų Skuodo rajone Mosėdyje, taip pat rašytojas Kazys Saja.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-10
Spausdinimo versija