Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2017 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2017 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2017 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2017-09-27 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Teikti Vyriausybei tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos statutą (Priedas Nr. 1).
 2. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų darbo krūvio sudarymo ir apmokėjimo tvarką (Priedas Nr. 2), kuri įsigalios nuo 2017-10-01.
 3. Įpareigoti Kolegijos administraciją peržiūrėti ir pakoreguoti Klaipėdos valstybinės kolegijos metinio pokalbio tvarką labiau susiejant su Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų darbo krūvio sudarymo ir apmokėjimo tvarka.
 4. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos nepedagoginio personalo darbo apmokėjimo tvarką (Priedas Nr. 3), kuri įsigalios nuo 2017-10-01.
 5. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos su studijomis susijusių paslaugų kainų ir įmokų dydžius 2017-2018 m. m. (Priedas Nr. 4), kurios įsigalios nuo 2018-01-01.
 6. Pritarti dėl Kolegijos nenaudojamo nekilnojamojo turto perdavimo VĮ Turto bankui – Pastatas – Gyvenamasis namas Rūko g. 7, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7106 žymėjimas plane 8A1p, statyba 1899 m. , bendras plotas 249,22 m2; Pastatas – Ūkinis pastatas Rūko g. 7, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7110, žymėjimas plane 20I1p, statyba 1899 m., bendras plotas 136,00 m2; Pastatas – Vaisių spaudykla Jaunystės g. 17, Klaipėda, Unik. Nr. 5597-1021-3015, žymėjimas plane 1P1g, bendras plotas 374,87 m2; Pastatas – Siurblinė, Traidžių km., Kretingos raj., Unik. Nr. 5696-4401-5023, žymėjimas plane 2H1p, statyba 1969 m, bendras plotas 4,92 m2; Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai (vandens bokštas, siloso tranšėja 2 vnt.), Unik. Nr. 5696-4401-5030, statyba 1969 m; Pastatas – Sandėlis Jaunystės g. 24, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7186, žymėjimas plane 9F1p, bendras plotas 148,09 m2; Pastatas – Dirbtuvės Rūko g. 4, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7097, žymėjimas plane 44P1g(p), bendras plotas 714,52 m2; Pastatas – Parduotuvė Jaunystės g. 26, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7175, žymėjimas plane 10E1p, bendras plotas 159,45 m2;

2017-06-28 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijosveiklos tobulinimo planui, atliepiant institucinio vertinimo rekomendacijas (Priedas Nr. 1).
 2. Patvirtinti šiuos pakeitimus:
  1. Pakeisti 2 p. ir jį išdėstyti taip:
   „2. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ir materialiojo turto nuomos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų prievolės, ir sprendimų dėl perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo“.
  2. Panaikinti 7 p.
  3. Pakeisti 11 p. ir jį išdėstyti taip:
   „11. Kolegija, įsigydama turtą, pirkimo procedūras atlieka vadovaudamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais“.
  4. Pakeisti 16.1 ir 16.2 p. Ir juos išdėstyti taip:
   „16.1. Kolegijos direktorius – dėl Kolegijos ilgalaikio materialaus kilnojamojo turto ir nematerialiojo turto, kurio vieneto kaina mažesnė kaip 50 000,00 EUR ;
   „16.2. Kolegijos taryba – dėl Kolegijos ilgalaikio materialaus kilnojamojo turto ir nematerialiojo turto, kurio vieneto kaina didesnė kaip 50 000,00 EUR ;
  5. Papildyti 18 p. ir išdėstyti taip:
   „18. Sprendimą dėl Kolegijos nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį priima Kolegijos taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija, kaip numatyta šios Tvarkos 16 punkte. Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas, taip pat gali būti nurodytos kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį“.
  6. Įtraukti 19 p. ir jį išdėstyti taip:
   „19. Sprendimą dėl Kolegijos kilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį priima Kolegijos direktorius“.
  7. Pakeisti 20 p. ir jį išdėstyti taip:
   „20. Kolegijos turtas gali būti išnuomotas kitiems fiziniams ar juridiniams subjektams vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“.
  8. Panaikinti 23 p.
  9. Pakeisti 25.4 p. ir jį išdėstyti taip:
   „25.4. Nekilnojamasis turtas pripažįstamas avariniu atlikus turto būklės ekspertinį vertinimą ir kitus teisės aktuose numatytus veiksmus“.
  10. Panaikinti Priedą Nr. 1. „Klaipėdos valstybinės kolegijos ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklės“ ir Priedą Nr. 2 „Kolegijos ilgalaikio materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu taisyklės“.

2017-04-10 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos organizacinę valdymo struktūrą (Priedas Nr. 1).
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017 m. studijų kainas (Priedas Nr. 2).
 3. Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos 18 punkto pakeitimui ir 6 punkto papildymui, išdėstant taip:
  „6. Dėstytojams, už pavadavimą Kolegijos dėstytojo ligos metus, už dalyvavimą kvalifikavimo komisijos darbe, už vadovavimą baigiamiesiems darbams, baigiamųjų darbų recenzavimą, baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų konsultavimą, mokamas atlygis pagal valandinį įkainį (išskyrus tuos atvejus, kai recenzavimas, darbas kvalifikavimo komisijoje yra numatytas pedagoginio krūvio plane ir įtrauktas į etato dalį arba apmokamas pagal paslaugų teikimo sutartį (18 punktas)) Eur/val.:
  6.1. profesoriui – 6,77 Eur/val.;
  6.2. docentui – 5.46 Eur/val.;
  6.3. lektoriui – 4.37 Eur/val.;
  6.4. asistentui – 3.06 Eur/val.;
  6.5 neatestuotam docentui – 5.03 Eur/val.;
  6.6 neatestuotam lektoriui – 3,71 Eur/val.;
  6.7 neatestuotam asistentui 2.89 Eur/val.“
  „18. Paslaugų tiekėjams, atsiskaitant už baigiamųjų darbų recenzavimą, vertinimą bei vadovavimą pagal paslaugų teikimo sutartį, taikomi šie įkainiai:
  18.1. Kvalifikavimo komisijos pirmininkui – 6,00 Eur/val.;
  18.2. Kvalifikavimo komisijos nariui – 4,50 Eur/val.;
  18.3. Baigiamojo darbo vadovui – 4,50 Eur/val.;
  18.4. Baigiamojo darbo recenzentui – 4.50 Eur/val.“
 4. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017 metų Tarybos posėdžių planą (Priedas Nr. 3).

2017-03-22 Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 m. veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1).
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatą. (Priedas Nr. 2).
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017-2019 metų strateginį veiklos planą. (Priedas Nr. 3)
 4. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų vietų skaičių 2017 m. – 2018 m. (Priedas Nr. 4).
 5. Pritarti grąžinti Patikėtojui (LR Švietimo ir mokslo ministerijai) šiuo metu Kolegijos valdomą 2011 m. lapkričio 25 d. pasirašytos Valstybės turto patikėjimo Sutarties Nr. S-530 priede nurodytą valstybės nekilnojamą turtą, nutraukiant patikėjimo sutartį šiems patikėjimo sutarties objektams:

Pastatas – Gyvenamasis namas (toliau – Namas), esantis Rūko g. 7, Klaipėdoje (turto inventorinis Nr. 5593-1001-7106, bendras plotas 249,22 kv. m,. Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 4 eilutė;
Pastatas – Ūkinis pastatas (toliau – Ūkinis), esantis Rūko g. 7, Klaipėdoje (turto inventorinis Nr. 5593-1001-7110, bendras plotas 136,00 kv. m,. Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 14 eilutė;
Pastatas – Siurblinė (toliau – Siurblinė), esantis Traidžių k., Kretingos raj. (turto inventorinis Nr. 5696-4401-5023, bendras plotas 4,92 kv. m.Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 22 eilutė;
Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (vandens bokštas, siloso tranšėja 2 vnt.) – (toliau Kiemo statiniai), esantys Traidžių k., Kretingos raj. (turto inventorinis Nr. 5696-4401-5030, Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 23 eilutė;
Pastatas – Vaisių spaudykla (toliau – Spaudykla), esantis Jaunystės g. 17, Klaipėdoje (turto inventorinis Nr. 5597-1021-3015, bendras plotas 374,87 kv. m,. Valstybės turto patikėjimo sutarties priedo 36 eilutė.

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2016 metų veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 5).
 2. Įpareigoti Kolegijos direktorę pateikti Tarybai ekspertų nurodytų tobulintinų sričių gerinimo planą

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija