Pradinis ProjektaiAkademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

Pradžia
2021-09-02
Pabaiga
2021-11-30
Vertė, Eur
13,208.00

Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – KVK) studentų mokslinės draugijos (toliau – SMD) nariai kartu su savo moksliniais kuratoriais (dėstytojais) gilinasi į korupcijos prevencijos tematiką nuo 2018 m. KVK SMD kartu su projektų partneriais 2019 m. ir 2020 m. atlikti tyrimai atskleidė, kad daugiau nei pusei tyrimuose dalyvavusių studentų akademinis sąžiningumas yra svarbus, o požiūris į šį reiškinį yra pozityvus, tačiau retas tyrimo dalyvis žino sąžiningumo deklaracijos esmines nuostatas. Tačiau įvairios priežastys ir veiksniai skatina aukštųjų mokyklų studentus ryžtis nesąžiningam elgesiui: asmeninės studento savybės (pvz., motyvacijos stoka) ir kitų asmenų pavyzdys, studijų dalyko ypatumai, įvairių kompetencijų trūkumai (pvz., negebėjimas dirbti su informacijos šaltiniais, cituoti, planuoti laiką) ir kt.

Pasirinkta projekto tematika (akademinis sąžiningumas), forma (kokybinis tyrimas) bei renginiai skatins studentų įvairių kompetencijų ugdymą. Studentai, dalyvaudami mokymuose, dirbtuvėse, rinkdami ir apdorodami tyrimo duomenis, įgis kokybinių tyrimų organizavimo ir vykdymo žinių ir įgūdžių, tobulins kūrybiškumo bei bendradarbiavimo gebėjimus. Gilinimasis į akademinio sąžiningumo bei nesąžiningumo  reiškinius skatins studentų kritinį mąstymą, pilietiškumą bei atsakomybės prisiėmimą. Bendra veikla dirbtuvėse ir kokybinių tyrimų organizavimas tobulins planavimo ir darbo organizavimo įgūdžius. Įsitraukimas į projekto paraiškos rengimą, dalyvavimas projekto veiklų organizavime, diskusijose, dalinimasis savo komandos rezultatais leis studentams tobulinti viešo kalbėjimo gebėjimus.

Tikslas

Formuoti studentų, kaip kokybinių tyrimų vykdytojų, kompetencijas.

Ištirti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius aukštosiose mokyklose.

Rezultatai ir nauda

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai bei jų įvertinimas:

  1. 30 studentų, po 6 iš kiekvienos kolegijos, padidins savo gebėjimus atlikti kokybinius tyrimus (focus grupės diskusiją), tobulins bendradarbiavimo nacionaliniu mastu gebėjimus. Taip pat jie pagerins savo kritinio mąstymo, pilietiškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, planavimo ir organizavimo, viešo kalbėjimo įgūdžius.
  2. Penkių Lietuvos kolegijų studentai, dalyvavę susitikime su LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovu, focus grupės diskusijose bei rezultatų viešinimo renginyje (230 studentų) supras akademinės etikos svarbą nuotolinėse studijose, bus akademiškai sąžiningesni. Taip pat jie pagerins savo kritinio mąstymo, pilietiškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, viešo kalbėjimo įgūdžius. Taip bus pagerinta studijų kokybė projekto partnerių aukštosiose mokyklose.
  3. Kokybinio tyrimo rezultatai (ataskaita) atskleis akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius bei pateiks įžvalgų aukštųjų mokyklų administraciniam ir pedagoginiam personalui akademinio sąžiningumo plėtrai.
  4. Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas taikyti priemones padedančias įveikti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Finansavimas

Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės studijų fondo organizuoto konkurso sprendimu projektui įgyvendinti skirta 12358,55 EUR.

Projekto partneriai

Kauno kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija
Panevėžio kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-23
Spausdinimo versija