Pradinis ProjektaiIkimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas

Pradžia
2021-09-02
Pabaiga
2021-11-30
Vertė, Eur
9,902.00

2020 metais vykdytame projekte „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris“ (projektas finansuotas ŠMM Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis) nustatyta, jog bendravimas/bendradarbiavimas su vaikais, tėvais, kolegomis, konfliktinių situacijų valdymas ir bendravimo/bendradarbiavimo viešinimas daro įtaką pedagogo prestižui. Pagarbaus, kultūringo bendravimo dėka formuojasi bendruomeniškumo jausmas, pedagogai tarpusavyje dalinasi gerąja patirtimi, derina savo veiksmus, numato bendrus ugdymo tikslus, metodus. Bendraujant su vaiku informantai akcentuoja tarpasmeninę sąveiką, t.y. bendravimas turi būti abipusis. Bendravimo/bendradarbiavimo įgūdžių trūkumas, nepagarbus bendravimas tarpusavyje, apie kurį tėvai sužino iš savo vaikų, nepagarbus bendravimas su tėvais, partneriškos sąveikos su tėvais nebuvimas menkina pedagogo prestižą bei sąlygoja prastesnius vaikų ugdymosi rezultatus.

Siekiant tobulinti IPP studentų nuotolinio komunikavimo kompetenciją pasirinkta studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ir su konkrečios studijų programos ypatumais susijusi iniciatyva, kurios metu studentai tobulins profesinės komunikacijos kompetenciją, t. y. mokėjimą ir sugebėjimą užmegzti ir puoselėti ryšius su ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomene. Taip pat studentai tobulins asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetenciją (mokytis visą gyvenimą, grindžiant profesinės veiklos refleksija, nuolatiniu žinių ir gebėjimų atnaujinimu), kultūrinę kompetenciją (kurti tvarią ir atsakingą visuomenę, dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose, veikiant kūrybiškai ir atvirai), naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetenciją (mokėjimas ir sugebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir įranga, informacijos paieškos šaltiniais, ugdyti ugdytinių informacinę ir virtualaus bendravimo kultūrą sistemingai plėtojant jų skaitmeninį raštingumą). Įsitraukimas į projekto veiklų organizavimą ir įgyvendinimą, darbas mokslinėse dirbtuvėse su kitų aukštųjų mokyklų studentais ugdys IPP studentų vadybines ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Tikslas

Tobulinti ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos įgūdžius.

Projekte dalyvaujantys IPP studentai parengs projekto rezultatus sisteminantį ir apibendrinantį plakatą „Nuotolinės komunikacijos modelis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.

Rezultatai ir nauda

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai bei jų įvertinimas:

  1. 210 Lietuvos aukštųjų mokyklų IPP studentų dalyvaus mokymuose, kuriuose tobulins komunikacijos kompetenciją bei įgis bendravimo įgūdžių su skirtingomis tikslinėmis grupėmis.
  2. 210 IPP studentų mokslinėse dirbtuvėse numatys bendravimo su skirtingomis tikslinėmis grupėmis temas bei išskirs nuotolinės komunikacijos struktūrines dalis.
  3. IPP studentai diskusijose su IPP praktikais-ekspertais bei ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvais praktiškai susipažins su bendravimo su vaikais ir jų tėvais ypatumais, aptars nuotolinę komunikaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bei susipažins su ugdytinių tėvų patiriamais nuotolinės komunikacijos iššūkiais.
  4. 20 projekto partnerių studentų išmoks bendradarbiauti tarpusavyje kaip projekto įgyvendinimo komanda, pasidalindami projekto veiklas, koordinuodami dirbtuves, suformuodami nuotolinės komunikacijos modelį, viešindami projekto radinius edukacinių renginių rezultatų viešinimo seminare.
  5. Ne mažiau nei 60 plakatų „Nuotolinės komunikacijos modelis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ bus perduoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. 40 plakatų pasiliks projekte dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms ir bus naudojami studijų procese.
  6. Taip pat projektas bus naudingas visuomenei, kadangi baigę studijas šie studentai taps motyvuotais IPP pedagogais, gebančiais sėkmingai komunikuoti su skirtingomis tikslinėmis grupėmis nuotoliniu būdu, organizuojant kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Finansavimas

Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės studijų fondo organizuoto konkurso sprendimu projektui įgyvendinti skirta 9302,95 EUR.

Projekto partneriai

Klaipėdos lopšelis darželis „Čiauškutė“
Klaipėdos lopšelis darželis „Žiogelis“
Klaipėdos lopšelis darželis „Vyturėlis“
Vilniaus kolegija
Kauno kolegija
Panevėžio kolegija

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-23
Spausdinimo versija