Pradinis ProjektaiProjektas neįgaliesiems studentams „Studijų prieinamumo didinimas“

Projektas neįgaliesiems studentams „Studijų prieinamumo didinimas“

Numeris
09.3.1-ESFA-V-708-01
Pradžia
2016-06-22
Pabaiga
2021-11-30
Vertė, Eur
7,240,500.00

Tikslas

Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas gerins studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų sąlygas: kiekvieną mėnesį teiks tikslinę išmoką, kurios dydis nustatytas Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kontroliuos šį procesą, informuos bei konsultuos išmokos gavimo ir panaudojimo klausimais, vertins, kaip aukštųjų mokyklų informacinė ir fizinė aplinka yra pritaikyta prie studentų specialiųjų poreikių, ir ieškos būdų jai gerinti, skleis informaciją apie studijų prieinamumui didinti skirtas priemones bei sukurs sąlygas ją gauti greičiau ir patogiau. Siekiant studijų kokybės gerinimo, numatoma organizuoti aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymus, susitikimus, diskusijas studijų prieinamumo didinimo klausimais, analizuoti, kokios aukštųjų mokyklų darbuotojų dalykinės kompetencijos turėtų būti ugdomos

Rezultatai ir nauda

Projekte numatytomis veiklomis bus siekiama visuotinai prieinamos studijų aplinkos sukūrimo, kuri paskatins asmenis, turinčius specialiųjų poreikių, siekti aukštojo mokslo. Finansinė parama Kolegijos studentams, būtinos įrangos įsigijimas, studijų prieinamumui didinti, personalo dirbančio su negalią turinčiais žmonėmis kvalifikacijos kėlimas.

Vykdytojas

Valstybinis studijų fondas

Partneriai

Klaipėdos valstybinė kolegija

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Vilma Bridikienė, el.p. v.bridikiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija