Pradinis Studentams Karjera Darbo ir praktikos skelbimaiLaisvos darbo vietos Klaipėdos teritorinėje muitinėje

Laisvos darbo vietos Klaipėdos teritorinėje muitinėje

Pasiūlymo tipas
Darbas

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Klaipėdos teritorinės muitinės inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 5 pareigybes. Pareiginės algos koeficientas 7,2, pareigybių grupė – 12.

Pagrindinės funkcijos: inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos  muitinės posto kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti, taip pat įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti muitinės priežiūrą, naudojant rentgeno kontrolės sistemas (toliau – RKS). Inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir įforminimo bei teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

 1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;
 2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų Sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;
 7. atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;
 8. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;
 9. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais.

Bendrieji reikalavimai:

 1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.
 2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.
 3. Būti nepriekaištingos reputacijos.
 4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.
 5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.
 7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.
 2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
 3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

 1. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).
 2. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.
 3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).
 4. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.5 papunktį).

Dokumentai priimami iki 2023 m.  rugsėjo 21 d.  Prieš pateikiant dokumentus prašome suderinti dokumentų pateikimo būdą ir laiką  +370 660 95202 arba el. paštu  indre.prankiene@nbfc.lt. Prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Papildoma informacija

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-21
Spausdinimo versija