Pradinis StudentamsParamaFINANSINĖStudentams už pažangumą, aktyvumą

Studentams už pažangumą, aktyvumą

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/KVK-studentu-rotacijos-ir-laisvu-valstybes-finansuojamu-studiju-vietu-uzemimo-tvarka.pdf

Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą, iš valstybės biudžeto lėšų, nustatyta tvarka, skiriama papildoma tikslinė stipendija studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2010 m., studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose, neturintiems akademinių skolų pagal jų studijų rezultatus (pirmąjį studijų semestrą – pagal stojimo rezultatus).

Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama skatinti jaunus žmones studijuoti Klaipėdos aukštosiose mokyklose įsteigė stipendijas I kurso gabiems ir talentingiems studentams. Stipendijos dydis 300 Eur, ji bus mokama 10 mėnesių.

Stipendijos skiriamos:
• Informatikos studijų krypčių grupės studentams;
• Inžinerinių technologijų krypčių grupės studentams;
• Technologijų krypčių grupės studentams.

Gauti stipendiją turi teisę pirmosios pakopos nuolatinių studijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentai, neturintys aukštojo išsilavinimo diplomo, kurių stojamasis balas yra ne mažiau nei 5.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria 200 eurų dydžio kasmėnesines nevardines tikslines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas inžinerijos, matematikos ir informatikos programas, kurios aktualios investuojantiesiems Lietuvoje.

Valstybinis studijų fondas administruoja 3 rūšių finansinę paramą pedagogikos studijų studentams:

  •  2020-2021 studijų metais ir 2021-2022 studijų metais į aukštąsias mokyklas priimtiems valstybės finansuojamiems pedagogikos studijų studentams Valstybinis studijų fondas toliau moka paramą pedagogikos studijoms, kurios dydis 300 Eur per mėnesį.
  • Nuo 2022 m. Valstybinis studijų fondas pradės administruoti 2 naujas paramos rūšis pedagogikos studijų studentams pasirinkusiems prioritetines specializacijas:
    • Prioritetinė parama, kurios dydis 6,5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį (318,50 Eur). Ji skiriama studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas nuo 2022-2023 studijų metų.
    • Tikslinė išmoka, kurios dydis yra 11 bazinių socialinių išmokų dydžių per mėnesį (539 Eur). Ją gali gauti ir anksčiau į aukštąsias mokyklas priimti studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/parama-pedagogikos-studijoms-nuo-2022-m

Steigėjų, rėmėjų nustatyta tvarka skiriama premija, stipendija konkursų, projektų, mokslinių darbų laimėtojui skatinti.

Kolegijos ar iš kitų lėšų stipendija geriausiam studentui skiriama atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/Stipendiju-skyrimo-KVK-studentams-nuostatai.pdf

Vienkartinė stipendija – stipendija, skiriama studentams, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio, už aktyvią kultūros, mokslinę, visuomeninę, sporto veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą, taip pat ir pirmo kurso pirmo semestro studentams.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/Stipendiju-skyrimo-KVK-studentams-nuostatai.pdf

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017-01-01) ar vientisųjų studijų vietose geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims. Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

  • neturi akademinių skolų;
  • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
  • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/KVK-uz-studijas-sumoketos-kainos-kompensavimo-administravimo-tvarkos-aprasas.pdf arba  https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-04
Spausdinimo versija