Pradinis StojantiesiemsBendroji informacija apie priėmimąUžsienyje įgyto išsilavinimo vertinimas ir akademinis kvalifikacijų pripažinimas

Užsienyje įgyto išsilavinimo vertinimas ir akademinis kvalifikacijų pripažinimas

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.

KVK suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą LR  ŠMS ministro 2021 m. gegužės 13 d. Nr. A-421 įsakymu.

Akademinis pripažinimas vykdomas pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją ir jos papildomus dokumentus. Papildomą informaciją galima rasti ČIA.

Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas vykdomas pagal stojančiųjų į Klaipėdos valstybinę kolegiją išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo“ ir jų pakeitimais. 

Priėmimą į KVK reglamentuoja asmenų, ketinančių studijuoti studijų programas vykdomas užsienio kalbomis, priėmimo taisyklės (patvirtintos KVK direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V1-023). Šios taisyklės kasmet atnaujinamos.

Užsienio akademinės kvalifikacijos dokumentai, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo reikalavimus, negarantuoja priėmimo į KVK. Yra taikomi specialūs reikalavimai užsienio kvalifikacijos turėtojui, norinčiam patekti į konkrečią studijų programą. Konkretūs reikalavimai yra susiję su skirtingomis studijų programomis ir siekia įvertinti stojančiojo specifinių dalykų žinių.

Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras (SKVC) atlieka išorinio proceso vadovo vaidmenį. Centras stebi KVK priimamus sprendimus dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas.


Naudingos nuorodos:

Teisės aktai

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)

Europos aukštojo mokslo institucijų pripažinimo vadovas

Stojantysis (kandidatas) pateikia vieną prašymą studijuoti ir užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimą bei pripažinimą:

 • informacija kandidatams, stojantiems į studijų programas lietuvių kalba – ŽIŪRĖTI ČIA.
 • informacija kandidatams, stojantiems į studijų programas anglų kalba – ŽIŪRĖTI ČIA.

Kartu su prašymu teikiami dokumentai:

 • Užsienio kvalifikaciją liudijantis dokumentas ar kiti jį atitinkantys dokumentai, pvz. atestatas, diplomas (pirminiame etape gali būti teikiami laikini išsilavinimo dokumentai, jei dokumentų teikimo metu mokymo procesas nėra galutinai užbaigtas arba kvalifikaciją liudijantis dokumentas išduodamas ne iš karto po baigimo);
 • Užsienio kvalifikaciją liudijančio dokumento priedas (-ai) ar kiti juos atitinkantys dokumentai (Aakademinis pažymių įrašas, pažymių įrašai ar panašus dokumentas turi būti originalo kalba. Jame turi būti nurodyti visi dalykai, pažymiai ir įskaitos ir (arba) valandos. Iš kai kurių šalių reikalaujama, kad akademinis pažymių išrašas būtų siunčiamas tiesiai į mūsų kolegiją iš mokymo įstaigos. Prisijungimus iš elektroninių egzaminų sistemų galima pateikti pradiniame etape, jei dokumento pateikimo metu nėra išduotas užsienio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento priedas (priedai));
 • Vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijantis dokumentas (-ai), jei išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde;
 • Kiti dokumentai (jei yra) reikalingi kvalifikacijai objektyviai įvertinti, patvirtinantys kitą stojančiojo įgytą išsilavinimą, paaiškinantys įgytas kvalifikacijas ar pateiktus išsilavinimo dokumentus;
 • Atsižvelgiant į pageidaujamą (-as) studijų programą (-as), gali prireikti papildomų dokumentų (pavyzdžiui, anglų kalbos mokėjimo pažymėjimo); tačiau jie nėra tiesiogiai susiję su kvalifikacijos vertinimu ir pripažinimu.

Visos skenuotės turi būti padarytos iš originalių dokumentų (t. y. NE kopijų), būti spalvotos, taip pat aiškios ir įskaitomos. Tokių reikalavimų neatitinkančios skenuotės bus nepriimamos.

Visi dokumentai, išduoti ne anglų ar lietuvių kalbomis, turi būti papildyti oficialiu vertimu. Anglų arba lietuvių kalba išduotiems dokumentams vertimas nereikalingas.

Stojantiesiems už akademinį pripažinimą papildomai mokėti nereikia – tai apima prašymą studijuoti.

Pastaba – jei įtariama, kad pateikti dokumentai yra apgaulingi, paraiška nebus nagrinėjama.

KVK pasilieka teisę prašyti pateikti originalius dokumentus paštu, jei kyla klausimų dėl pateiktų dokumentų skenuočių.

Pateikdamas paraišką pareiškėjas patvirtina, kad pateikti dokumentai yra tikslūs, teisingi ir išsamūs ir sutinka, kad KVK gali patikrinti pateiktų dokumentų tikrumą ir tikslumą, kreipdamasi į dokumentus išduodančią instituciją ir (arba) nacionalinį ENIC/NARIC (SKVC) centrą.

Dokumentų pateikimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Su šiais reikalavimais galima susipažinti ČIA.

Šios kvalifikacijos pripažįstamos automatiškai, be jokių papildomų procedūrų:

 • Europos bakalaureato diplomas (European Baccalaureate Diploma)
 • Estijos ir Latvijos kvalifikacijos, susijusios su aukštuoju mokslu, suteikiamos nuo 2019 m

Daugiau informacijos apie automatinį atpažinimą rasite ČIA.


Informacija karo pabėgėliams iš Ukrainos – ŽIŪRĖTI ČIA.

Kriterijai

Užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinė vertė vertinama lyginant užsienio kvalifikaciją su Lietuvoje suteikiama panašaus lygio kvalifikacija pagal šiuos kriterijus:

 • kokybė, kuri reiškia:
  • ar institucijos ir (arba) programos kokybė buvo tinkamai užtikrinta jūsų studijų metu (pavyzdžiui, tinkamai akredituota ir (arba) pripažinta nacionalinių valdžios institucijų)
  • ar jūsų pažymiai yra pakankami reikiamam tikslui pasiekti;
 • profilis, nurodantis programos orientaciją (akademinis sąjungininkas ir (arba) profesinės orientacijos, bendrasis ir (arba) specializuotas ir kt.);
 • turinys, nurodantis jūsų programos struktūrą, pvz., praktikos laikotarpiai ir (arba) baigiamasis darbas ir pan.;
 • darbo krūvis, kuris reiškia numatytą programos darbo krūvį;
 • mokymosi rezultatai, susiję su žiniomis ir kompetencijomis, susijusiomis su kvalifikacija.

Sprendimai

Akademinio pripažinimo sprendimai:

 • Pripažinti užsienio kvalifikaciją;
 • Pripažinti užsienio kvalifikaciją ir suteikti kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises stoti į tam tikros krypties (krypčių grupių) studijų programas. Pareiškėjas supažindinamas su sprendimu ir sprendimo priežastimis, pasiūlant, jei yra, jo kvalifikaciją atitinkančias studijų galimybes KVK;
 • Pripažinti užsienio kvalifikaciją tik kartu su papildomais reikalavimais (egzaminas (-ai); papildomi kursai, studijos ir pan.), kuriuos kvalifikacijos turėtojas turės įvykdyti. Pareiškėjas supažindinamas su sprendimu ir sprendimo priežastimis, pasiūlant, jei yra, papildomų reikalavimų išpildymo galimybes kolegijoje. Pareiškėjui įvykdžius sprendime numatytus reikalavimus, toliau svarstomas jo prašymas stoti į KVK;
 • Nepripažinti užsienio kvalifikacijos, paliekant galimybę užsienio švietimo programos dalį įskaityti kaip mokymosi (studijų) programos dalį. Pareiškėjas supažindinamas su neigiamu sprendimu ir sprendimo priežastimis.

Pateikus paraišką, ji bus peržiūrėta per 1 mėnesį. Jei paraiškos paketas yra pilnas ir nereikia papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, sprendimas bus priimtas per vieną 1 mėnesį.

Jeigu paraiškos paketas yra nepilnas ir/ar reikės papildomos informacijos, pareiškėjas bus informuotas el. paštu. Tada prašymo tvarkymas bus sustabdytas, kol bus pateikti reikalingi dokumentai ir (arba) informacija.

Jeigu per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos nepateikiami reikalingi dokumentai ir/ar informacija, tokio prašymo tvarkymas bus nutrauktas. Pareiškėjas gali bet kada pakartotinai pateikti paraišką, tačiau jis turi iš naujo pateikti visą dokumentų paketą.

Skundžiamas gali būti tik sprendimas dėl pripažinimo.

Jei kandidatas neatitiko bendrųjų are specialiųjų reikalavimų dėl priėmimo į KVK studijų programas, šis sprendimas negali būti skundžiamas. Prieš teikiant paraišką į studijas, kandidantams rekomenduojama įsitiktinti, kad jų dokumentai atitinka visus reikalavimus (galimos konsultacijos su TRS specialistu).

Apeliacijų dėl akademinio pripažinimo pateikimas ir nagrinėjimas:

 • Pareiškėjas, nesutinkantis su Kolegijos sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, per 7 kalendorines dienas gali pateikti prašymą peržiūrėti užsienio kvalifikaciją, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju pareiškėjas turi pateikti išsilavinimo dokumentų originalus. Kvalifikacijos vertintojas, bendradarbiaudamas su kitais kvalifikacijos vertintojais, per 7 kalendorines dienas nuo dokumentų originalų gavimo dienos iš naujo įvertina kvalifikaciją ir, jei reikia, patikslina sprendimą;
 • Pareiškėjas, nesutinkantis su Kolegijos sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali pateikti apeliacinį skundą SKVC veikiančiai “Išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų studijų programas, pripažinimo apeliacinei komisijai” per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo; Kolegija įsipareigoja pateikti šiai komisijai visus Kolegijoje turimus pareiškėjo dokumentus.

 

Visos apeliacijos turi būti pateiktos adresu:

Studijų kokybės vertinimo centras

Tel.: +37052104778

Faksas: +37052132553

El.paštas: pripazinimas@skvc.lt

Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius, Lietuva

Tarptautinių ryšių skyrius

Jaunystės g. 1, LT 91274, Klaipėda

Kabinetas Nr. 122.

El.paštas: admissions@kvk.lt

Telefonas: +37065967260

2021 metais KVK priėmė 13 sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo.

2022 metais KVK pripažino 3 į studijas priimtų užsenio kvalifikacijų turėtojų dokumentus.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31
Spausdinimo versija