Pradinis StojantiesiemsUžsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimas ir akademinis pripažinimas

Užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimas ir akademinis pripažinimas

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalies institucijoje, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Reikalingas šių dokumentų akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, priklausomai nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir siekiamo tikslo, Lietuvoje vykdo kelios institucijos – Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) ir Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą turinčios aukštosios mokyklos.

Teisę vertinti ir pripažinti stojančiųjų užsienyje įgytas kvalifikacijas KVK gavo 2021 m. gegužės 13 d.

Užsienyje įgytų kvalifikacijų KVK pripažinimo procedūra atliekama vadovaujantis 2022 m. vasario 15 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V9022 patvirtintu „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų mokymo programas, vertinimo tvarkos aprašu.

Priėmimą į KVK reglamentuoja priėmimo taisyklės. Šios taisyklės atnaujinamos kiekvienais metais.

Užsienio akademinės kvalifikacijos dokumentai, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo reikalavimus, negarantuoja priėmimo į KVK. Be to, taikomi specialūs reikalavimai užsienio kvalifikacijos turėtojui, norinčiam patekti į konkrečią studijų programą. Konkretūs reikalavimai yra susiję su skirtingomis studijų programomis ir siekia įvertinti stojančiojo dalykines žinias.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) atlieka išorinio proceso vadovo vaidmenį. SKVC stebi KVK priimamus sprendimus dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas. Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę turinčios Lietuvos aukštosios mokyklos.

Akademinis pripažinimas atliekamas vadovaujantis Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija – Lisabonos pripažinimo konvencija, Europos pripažinimo vadovu aukštosioms mokykloms. Konvencijos principai perkelti į KVK akademinio pripažinimo tvarkos aprašą. Jis parengtas vadovaujantis 2012 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. V-21 “Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2012 m. gegužės 28 d. SKVC direktoriaus įsakymu Nr.V-48 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų mokymo programas, patvirtinimo“ ir 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-21 dėl jo pakeitimo.

 

Pareiškėjas internetu pateikia vieną prašymą dėl priėmimo į studijas Kolegijoje ir užsienio kvalifikacijos įvertinimo bei pripažinimo – kandidatams į studijų programas anglų kalba – apply.kvk.lt ir lietuvių kalba – bendrasis priėmimas (daugiau informacijos – priemimas@kvk.lt); pareiškėjas sutinka, kad Kolegija prireikus kreiptųsi į išsilavinimo dokumentus išdavusią instituciją arba į SKVC dėl jo kvalifikacijos.

Kartu su prašymu studijuoti teikiami dokumentai:

 • Užsienyje įgytą kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (laikinus išsilavinimo dokumentus galima pateikti pradiniame etape, jeigu studijų procesas dokumentų pateikimo metu yra nebaigtas arba kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas neišduodamas iškart po studijų baigimo);
 • Užsienio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento priedas (priedai) ar kiti lygiaverčiai dokumentai (prisijungimai iš elektroninių egzaminų sistemų gali būti pateikiami pradiniame etape, jeigu užsienio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento priedas (priedai) nėra išduotas dokumentų pateikimo metu);
 • Dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo asmens tapatybę;
 • Vardo ir/ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu išsilavinimo dokumentai išduodami kitu vardu ir/ar pavarde;
 • Kiti dokumentai (jei tokie yra), reikalingi objektyviam kvalifikacijos įvertinimui, patvirtinantys kitą pareiškėjo įgytą išsilavinimą, paaiškinantys įgytą kvalifikaciją arba pateikiami išsilavinimo dokumentai;
 • Priklausomai nuo pageidaujamos (-ų) studijų programos (-ų), gali prireikti papildomų dokumentų (pavyzdžiui, anglų kalbos lygį patvirtinantis pažymėjimas); tačiau jie nėra tiesiogiai susiję su kvalifikacijos vertinimu ir pripažinimu.

Kvalifikacijos vertintojas turi teisę pareikalauti iš pareiškėjo papildomų dokumentų, reikalingų kvalifikuotai atlikti kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo procedūras. Pastaba – jei įtariama, kad pateikti dokumentai yra apgaulingi, paraiška nebus nagrinėjama.

Reikalavimai dokumentams (galutiniam sprendimui dėl akademinio pripažinimo priimti):

 • Dokumentai turi būti oficialūs, t.y. išduoti kompetentingų ir įgaliotų institucijų ir/ar asmenų;
 • Nustatyta tvarka patvirtinti originalai ar jų kopijas;
 • Dokumentai turi būti pateikti originalo kalba su oficialiu notaro patvirtintu vertimu į anglų arba lietuvių kalbas, jeigu jų originalo kalba yra kita nei anglų, lietuvių ar rusų;
 • Kolegija turi teisę prašyti legalizuoti dokumentus.

Prašymas ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai pateikiami nemokamai, jei pareiškėjas nori būti priimtas į Kolegijos siūlomas studijų programas artimiausiame priėmimo etape.

Atsakingi darbuotojai konsultuoja pareiškėjus dėl procedūrų, dokumentų pateikimo, vertinimo kriterijų el. paštu admissions@kvk.lt, tel. +37065967260.

Prašymų pateikimo terminai yra susiję su Priėmimo taisyklėse nustatytais priėmimo terminais.

Naudingos nuorodos:

Norėdami gauti naudingą informaciją, žr. Bendruosius dokumentacijos reikalavimus ir Konkrečiai šaliai taikomus reikalavimus.

Žemiau pateiktos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos automatiškai be jokių papildomų procedūrų, todėl dėl jų pripažinimo kreiptis nereikia:

Daugiau informacijos apie automatinį pripažinimą rasite ČIA.


Informacija pabėgėliams iš Ukrainosžiūrėti ČIA.

Kriterijai

Užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinė vertė vertinama lyginant užsienio kvalifikaciją su Lietuvoje suteikiama panašaus lygio kvalifikacija pagal šiuos kriterijus:

 • kokybė, kuri reiškia:
  • ar institucijos ir (arba) programos kokybė buvo tinkamai užtikrinta jūsų studijų metu (pavyzdžiui, tinkamai akredituota ir (arba) pripažinta nacionalinių valdžios institucijų)
  • ar jūsų pažymiai yra pakankami reikiamam tikslui pasiekti;
 • profilis, nurodantis programos orientaciją (akademinis sąjungininkas ir (arba) profesinės orientacijos, bendrasis ir (arba) specializuotas ir kt.);
 • turinys, nurodantis jūsų programos struktūrą, pvz., praktikos laikotarpiai ir (arba) baigiamasis darbas ir pan.;
 • darbo krūvis, kuris reiškia numatytą programos darbo krūvį;
 • mokymosi rezultatai, nurodantys su kvalifikacija susijusias žinias ir kompetencijas.

 


Sprendimai

Akademinio pripažinimo sprendimai:

 1. Pripažinti užsienio kvalifikaciją. Šiuo atveju pareiškėjui akademinio pripažinimo sprendimas neišduodamas ir tęsiamas jo prašymo leisti studijuoti pagal pasirinktą (-as) studijų programą (-as) nagrinėjimas; pripažinimo faktas įrašomas sprendime dėl priėmimo studijuoti Kolegijoje;
 2. Pripažinti užsienio kvalifikaciją ir suteikti kvalifikacijos turėtojui teisę būti priimtam tik į tam tikros krypties (studijų krypčių grupės) studijų programas arba tik į tam tikro tipo aukštąsias mokyklas. Pareiškėjui pateikiamas sprendimas ir jam siūlomos jo kvalifikaciją atitinkančios studijų galimybės Kolegijoje, jei tokios yra;
 3. Užsienyje įgytą kvalifikaciją pripažinti tik su papildomais reikalavimais (egzaminas (-ai), papildomi kursai, studijos ir kt.), kuriuos turi atitikti kvalifikacijos turėtojas. Pareiškėjui pateikiamas sprendimas ir jo motyvai, jam suteikiamos galimybės Kolegijoje, jei tokių yra, įvykdyti papildomus reikalavimus. Jeigu pareiškėjas atitinka sprendime nurodytus reikalavimus, šis faktas įrašomas į Kolegijos kvalifikacijos pripažinimo registrą ir tęsiamas jo prašymo stoti į Kolegiją nagrinėjimas;
 4. Nepripažinti užsienio kvalifikacijos. Neigiamas sprendimas ir jo motyvai pateikiami pareiškėjui.

Paraiškų vertinimo laikotarpiai yra nurodyti Priėmimo taisyklėse.

Jeigu paraiškos paketas bus nepilnas ir/ar reikės papildomos informacijos, pareiškėjas bus informuotas el. Tada prašymo tvarkymas bus sustabdytas, kol bus pateikti reikalingi dokumentai ir (arba) informacija.

Jeigu per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos nepateikiami reikalingi dokumentai ir/ar informacija, tokio prašymo tvarkymas bus nutrauktas. Pareiškėjas gali bet kada pakartotinai pateikti paraišką, tačiau jis turi iš naujo pateikti visą dokumentų paketą.

Skundžiamas gali būti tik sprendimas dėl pripažinimo.

Jeigu kandidatas neatitiko bendrųjų ar specialiųjų stojimo į KVK studijų programas reikalavimų, šis sprendimas neskundžiamas. Prieš kreipiantis į studijas, kandidatams patariama įsitikinti, kad jų dokumentai atitinka visus keliamus reikalavimus (galima konsultacija su specialistais, atsakingais už priėmimą).

Apeliacijų dėl akademinio pripažinimo pateikimas ir nagrinėjimas:

  • Pareiškėjas, nesutinkantis su Kolegijos sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, per 7 kalendorines dienas gali pateikti prašymą peržiūrėti užsienio kvalifikaciją, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju pareiškėjas turi pateikti išsilavinimo dokumentų originalus. Kvalifikacijos vertintojas, bendradarbiaudamas su kitais kvalifikacijos vertintojais, per 7 kalendorines dienas nuo dokumentų originalų gavimo dienos iš naujo įvertina kvalifikaciją ir, jei reikia, patikslina sprendimą;
  • Pareiškėjas, nesutinkantis su Kolegijos sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali pateikti apeliacinį skundą SKVC veikiančiai “Išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų studijų programas, pripažinimo apeliacinei komisijai” per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo; Kolegija įsipareigoja pateikti šiai komisijai visus Kolegijoje turimus pareiškėjo dokumentus.

Studijos lietuvių kalba – kreiptis į Studijų ir karjeros centrą.

Studijos anglų kalba – kreiptis į Tarptautinių ryšių skyrių.

Statistika 202120222023
Atliktų akademinių pripažinimų skaičius (rezultatas – priimta į studijas)13321
Kvalifikacijų šalysAirija, Italija, Lenkija, UzbekistanasItalija, Turkija, TurkėminstanasAirija, Graikija, Indija, Irakas, Islandija, Italija, Jordanija, Kamerūnas, Nepalas, Nigerija, Pakistanas, Rusija, Ukraina

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-30
Spausdinimo versija