Pradinis StudentamsParamaAKADEMINĖIšlikimo studijose programa

Išlikimo studijose programa

Vadovaujantis Studijų nuostatų 6.4. punktu:

Paskaitų, praktinių užsiėmimų (seminarų, laboratorinių darbų, praktikumų ir kt.) ir profesinės veiklos praktikos lankymas yra privalomas, išskyrus atvejus, kurie numatyti 6.7 punkte:

6.7. Laisvas studijų lankymo grafikas dekano įsakymu gali būti suteiktas studentui:

6.7.1. turinčiam vaiką iki 3 metų;

6.7.2. nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

6.7.3. turinčiam specialiųjų poreikių;

6.7.4. dirbantiems pagal studijuojamą specialybę;

6.7.5. kitais išimtiniais atvejais.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/KVK-studiju-nuostatai_2019.pdf

 

Vadovaujantis Studentų pažangumo stebėsenos ir akademinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 12 punktu:

  1. Atlikdamas savo pažangumo stebėseną studentas turi:

12.1. savarankiškai Moodle savitarnos sistemoje per 20 kalendorinių dienų nuo naujo semestro pradžios užsiregistruoti į studijas;

12.2. sekti savo studijų eigą EDINA, kurioje pateikiama informacija apie jo statusą, studijų planą, studijų plano įgyvendinimo eigą, dalinių studijų rezultatų įskaitymo rezultatus, studijų dalykus ir jų tarpinius bei galutinius įvertinimus, studijų dalyko apklausas, ataskaitas ir kitą su studijomis susijusią informaciją;

12.3. nuolat tikrinti informaciją siunčiamą į Kolegijos studentui sukurtą el. pašto dėžutę;

12.4. lankyti paskaitas Kolegijos studijų nuostatuose nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pazangumo-stebesenos-ir-akademines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasas.pdf

 

Studentų pažangumo stebėsenos etapai:

  1. studentų registracijos į studijas situacijos analizė;
  2. studentų nedalyvavimo tarpiniuose atsiskaitymuose ir egzaminuose priežasčių analizė;
  3. studentų tarpinių ir galutinio įvertinimų analizė:
  • neigiamus įvertinimus gavusių studentų nustatymas;
  • studentų pažangumo lygio studijų dalykuose nustatymas;
  1. studijų organizavimo tobulinimas ir prevencinių priemonių studentų pažangumui valdyti vykdymas.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pazangumo-stebesenos-ir-akademines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasas.pdf

Studentams, gavusiems neigiamus įvertinimus už tarpines užduotis, organizuoja papildomą konsultaciją / as (konsultacijų grafike numatytu laiku), kurios / ių lankymas studentui yra privalomas. Apie konkretų paskirtą konsultacijos laiką, datą ir vietą studentas informuojamas el. laišku

Vykdant studentų išlikimo studijose prevenciją fakultetų prodekanai ir Kolegijos padalinių teikiančių paramą studentui darbuotojai skelbia konsultacijų dėl akademinės pagalbos laiką, vietą ir pobūdį Kolegijos interneto svetainėje, dalyje „Akademinė parama“.

Įvertinus, studijų dalykų, įtraukų į mažiausią (mažiau nei 70 proc.) pažangumo lygį turinčių dalykų sąrašą, fakulteto dekano teikimu, gali būti skiriamos papildomos valandos, šių studijų dalykų konsultacijoms, kaip prevencinė išlikimo studijose priemonė ir pagalba studentams. 21.1. Šių studijų dalykų dėstytojai, pirmų studijų dalyko paskaitų metu, patikrina studentų žinių 4 lygį ir studentams, kurių žinių lygis nėra pakankamas, nustato didesnį konsultacijoms skirtų valandų skaičių. Studentų sąrašas ir dalykų, kuriems skiriamos papildomos konsultacijos valandos grafikas, sudaromas ir skelbiamas iš anksto. Lankomumas studentams šiose konsultacijose yra privalomas.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pazangumo-stebesenos-ir-akademines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasas.pdf

Paskaitų organizavimo būdai ir formos:

  • NL / D – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis. Studijų trukmė 3 metai (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3,5 metų).
  • NL / S – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir / ar savaitgaliais. Iki 25 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 3 metai.
  • I – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir / ar savaitgaliais. Iki 25 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 4 metai.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/KVK-studiju-nuostatai_2019.pdf

Kolegijoje galimos studijos pagal individualų studijų planą. Individualiame studijų plane semestro studijų trukmė ir studijų apimtis gali skirtis nuo Kolegijos patvirtintos semestro trukmės ir apimties. Individualus studijų planas gali būti sudaromas studentui dėl specialiųjų poreikių, dėl ligos ir kitais atvejais.

Daugiau informacijos: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/01/KVK-studiju-nuostatai_2019.pdf

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-01
Spausdinimo versija