Pradinis Verslo fakultetasPradinio ugdymo pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Studijų krypčių grupė
Ugdymo mokslai
Kvalifikacija
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Forma ir apimtis
nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 3092 €
NL/S 3092 €
Programos kodas
6531MX017

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Šios srities specialistai ypatingai reikalingi šiuolaikinėje darbo rinkoje. Studijų programos trukmė ir penkios praktikos sudaro galimybę studentui įgyti naujausių šios specialybės žinių ir įgūdžių.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

 1. Klaipėdos m. savivaldybės steigiamą finansinę paramą įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (nuo 2 kurso dirbantiems Klaipėdos m. savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose);
 2. Prioritetinę paramą pedagogams – 300 €/mėn. (tik įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas).

Studijų aplinka

Pradinio ugdymo laboratorija

Karjera

Absolventas galės dirbti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoju valstybinėse, savivaldybių ir nevalstybinėse pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse, vidurinėse, gimnazijose bei mokyklose – darželiuose, turinčiuose pradinio ugdymo skyrių.

Kontaktinis asmuo

Audronė Čistienė Pedagogikos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (117 kreditų): Profesinė užsienio (anglų, vokiečių) kalba, Priešmokyklinio ugdymo pedagogika, Bendroji ir asmenybės psichologija, Inovatyvi edukacija pradiniame ugdyme, Šeimos pedagogika, Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas, Edukacinių aplinkų kūrimas. Klasės vadovo veikla, Pedagoginės minties raida ir filosofiniai ugdymo pagrindai,
4
Etikos ugdymas, Įtraukusis ugdymas, Vaiko raidos ir specialioji psichologija, Vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymas, Mokytojo emocinio intelekto ugdymas, Ugdymo psichologija, Matematinis ugdymas, Informacinio raštingumo ugdymas, Pasaulio pažinimo ugdymas, Ansktyvasis verslumo ugdymas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Dailės ir technologijų ugdymas, Muzikinis ugdymas, Kūno kultūra ir šokis, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Švietimo vadyba ir vaiko teisės.

Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai).

Praktikos (45 kreditai): Priešmokyklinio ugdymo praktika, Bandomoji pedagoginė praktika įtraukiant SUP vaikus, Pedagoginė praktika 1-2 klasėje, Pedagoginė praktika 3-4 klasėje, Baigiamoji pedagoginė praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Atpažįsta ir pritaiko ugdymo mokslų teorijas (pedagoginiai, psichologiniai, filosofiniai, tarpkultūriniai aspektai), analizuojančias ugdymą ir švietimo veiklą.
 2. Išmano ugdymo planavimo ir valdymo, pasiekimų (įsi)vertinimo strategijas, metodus, technologijas.
 3. Paaiškina švietimo politiką, jos įgyvendinimą organizaciniu, regiono ir nacionaliniu lygmeniu.
 4. Numato įtraukiojo ugdymo(si) kontekstą.
 5. Atlieka tyrimus, analizuojant ir rūšiuojant duomenis, vizualizuojant ir pateikiant rezultatus.
 6. Pritaiko kompiuterinį raštingumą, naudodami informacines technologijas mokymo(si) procese.
 7. Sukuria saugią, tolerantišką, pokyčiams atvirą, įtraukiančią į sąveiką ugdymo(si) aplinką, palaikančią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, kūrybinį vystymąsi.
 8. Pritaiko ugdymo turinį, metodus, išteklius, atsižvelgiant į mokinių įvairovę ir ugdymosi poreikius, jų savarankiškumo ir savivaldžio mokymosi gebėjimus.
 9. Įvertina besimokančiojo mokymosi raidą, pripažįstant kiekvieno individualumą, atpažįstant individualius besimokančiųjų skirtumus.
 10. Sukuria bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinio šeima, kitais ugdymo proceso dalyviais tarpdalykinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, laikydamasis profesinės etikos.
 11. Vartoja taisyklingą lietuvių kalbą (sakytinę ir rašytinę) ir vieną iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis akademiniais ir profesiniais tikslais.
 12. Reflektuoja ir sukuria profesinės veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Konkursinis balas

40%

Lietuvių kalba ir literatūra

20%

Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Istorija*

*Ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis koeficientas – 0,2.