Pradinis Verslo fakultetasFinansai

Finansai

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX009

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykdoma Finansų studijų programa orientuota į finansininko analitinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų įmonių finansų valdymui, formavimą. Daug dėmesio skiriama suformuoti gebėjimus naudotis darbe kompiuterizuotomis verslo valdymo sistemomis. Specializacijos sudaro galimybę gilinti žinias ir gebėjimus mokesčių ir jų administravimo, vidaus audito arba investicijų valdymo srityse.

Studijų aplinka

 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“
 • Apskaitos ir verslo valdymo sistema „Rivilė“ bei Finansų valdymo sistema „Finvalda“

Karjera

Finansų studijų programos absolventai galės dirbti finansininkais, buhalteriais, auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, bankuose ir kitose finansų institucijose.

Kontaktinis asmuo

Sabina Jurkaitienė Finansų ir apskaitos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos finansų specialistą, gebantį užtikrinti tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos funkcionavimą, kaupti ir vertinti finansinę informaciją, taikyti darbe teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, analizuoti ir vertinti finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis, rengti ūkio subjektų planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (120 kreditų): Verslo etika ir įmonių socialinė atsakomybė, Verslo užsienio kalba, Mikro ir makroekonomika, Verslo teisė, Vadyba, Apskaitos pagrindai, Verslo matematika, Finansų pagrindai, Kompiuterinis informacijos valdymas, Verslo statistika, Viešieji finansai, Finansinė apskaita, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo planavimas
ir organizavimas, Investicijų valdymas, Finansinė analizė, Auditas, Valdymo apskaita, Verslo finansavimo modeliai, Kursinis darbas, Mokesčiai, Kompiuterizuota apskaita, Finansų valdymas, Draudimas / Tarptautiniai finansai, Verslo rizika /Kreditavimo sistemos.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (45 kreditai): Profesinės veiklos praktika, Finansinės informacijos apdorojimo ir atskaitomybės parengimo praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Įmonės veiklos finansinės analizės praktika, Įmonės veiklos finansinio planavimo ir prognozavimo praktika, Kompiuterizuotų verslo valdymo sistemų praktika, Baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

 1. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus, finansų funkcijas ekonomikoje.
 2. Žino finansų valdymo teorijų principus, taiko finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansų kontrolės metodus.
 3. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis; taikant efektyvius metodus ir modelius atlikti empirinius tyrimus, susijusius su finansų srities profesine veikla ir vykdomomis pareigomis.
 4. Geba taikyti organizacijos finansinę atskaitomybę, jos veiklą ir veiklos apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus.
 5. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, ekonominės ir finansinės informacijos apdorojimo programomis.
 6. Geba tinkamai apibendrinti ir susisteminti finansinės informacijos duomenis ir pateikti vidaus bei išorės vartotojams, tvarkyti ekonominę ir finansinę organizacijos dokumentaciją.
 7. Geba parengti finansinę atskaitomybę, mokestines bei statistines ataskaitas ir deklaracijas vidaus ir išorės vartotojams.
 8. Geba analizuoti organizacijos finansinius rodiklius, vertinti finansinę būklę ir veiklą, taikant įvairius metodus, užtikrinančius objektyvius analizės rezultatus.
 9. Geba užtikrinti finansinę kontrolę, teikti siūlymus finansavimo, investavimo ir kitais klausimais. 10. Geba parengti organizacijos biudžetą ir verslo planą, pagrindžiant finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą ir vertinant riziką.
 10. Geba taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje, tarpkultūrinėje erdvėje, priimant socialiai atsakingus bei pagrįstus sprendimus.
 11.  Geba komunikuoti žodžiu ir raštu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją.
 12. Geba savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais.
 13. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra