Pradinis Verslo fakultetasIkimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Studijų krypčių grupė
Ugdymo mokslai
Kvalifikacija
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 3092 €
NL/S 3092 €
Programos kodas
6531MX001

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Šiuo metu ji labai paklausi darbo rinkoje, todėl šios studijų programos absolventų laukia visi Lietuvos lopšeliai-darželiai, o absolventų ir  darbdavių atsiliepimai patvirtina, jog šią studijų programą baigusių absolventų kompetencijos puikiai atitinka darbo rinkos poreikius.

Programos išskirtinumas

Studijos vyksta moderniose Pedagogikos didaktikų, interaktyvioje simuliacinėje ir STEAM eksperimentų laboratorijose. Studijų programos trukmė ir penkios praktikos sudaro galimybę studentui įgyti naujausių šios specialybės žinių ir praktinių įgūdžių, ypatingą dėmesį skiriant vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais integracijai lopšelyje–darželyje.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

 

Studijų aplinka

 • Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos didaktikų laboratorija
 • Pedagogikos didaktikų laboratorija
 • Interaktyvi simuliacinė laboratorija
 • STEAM eksperimentų laboratorija

Karjera

Dirbsite visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

Kontaktinis asmuo

Audronė Čistienė Pedagogikos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, atpažįstantį bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus, suprantantį skirtingus ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo (-si) poreikius bei gebėjimus ir gebantį personalizuoti jų tenkinimo būdus, planuoti, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą (-si), kuriantį vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią bei motyvuojančią aplinką, plėtojantį partnerystę su šeima.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Specialybės kalba4
Profesinė užsienio kalba (anglų/vokiečių)5
Pedagogikos pagrindai ir ugdymo sistemos (su praktikumu)5
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas4
Šeimos pedagogika4
Bendroji  psichologija5
Skaitmeninio raštingumo ugdymas3
II semestras
Raidos ir ypatingo vaiko psichologija6
Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas7
Edukaciniai žaidimai3
Kalbinis ugdymas5
Aplinkos pažinimo ugdymas6
Mokytojo asistento praktika3
III semestras
Kalbinis ugdymas4
Aplinkos pažinimo ugdymas4
Įtraukusis ugdymas5
Vaizduojamosios raiškos ugdymas5
Muzikinis ugdymas3
Bandomoji ugdomosios veiklos praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
IV semestras
Įtraukusis ugdymas3
Vaizduojamosios raiškos ugdymas3
Taikomųjų tyrimų metodologija3
Fizinis ugdymas ir šokis vaikų darželyje6
Vadyba ir lyderystė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje3
Ikimokyklinio ugdymo praktika9
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas3
Udymo filosofija ir pedagoginė etika5
Literatūrinis ugdymas3
Vaiko sveikatos ugdymas5
Renginių organizavimas ir ugdymas drama5
Projektinė veikla3
Priešmokyklinio ugdymo praktika6
VI semestras
Baigiamoji pedagoginė praktika21
Baigiamasis darbas9

 

 

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Lietuvių kalba ir literatūra

20%

Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Istorija*

*Ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis koeficientas – 0,2.

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Mokytojo asistento praktika (3 kreditai);
 • Bandomoji ugdomosios veiklos praktika (6 kreditai);
 • Ikimokyklinio ugdymo praktika (9 kreditai);
 • Priešmokyklinio ugdymo praktika (6 kreditai).

13 %

630 val.

Baigiamoji pedagoginė praktika (21 kreditas)

11 %

546 val.

Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje.
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus Lietuvoje ir užsienyje.
Praktikų metu išmoks:

 • Parengti priemones, metodus, formas, būdus, vaiko pasiekimų (įsi)vertinimo strategijas;
 • Įvertinti veiklos sričių poveikį vaiko asmenybės raidai, rengti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų   vertinimo aplankus;
 • Vadovaujantis diferencijavimo ir personalizavimo principais organizuoti ugdomąją veiklą įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į ugdymo procesą.

 

 

 

 

 

Skatinamosios stipendijos

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos studentai turi galimybę gauti: