Pradinis Verslo fakultetasIkimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Studijų krypčių grupė
Ugdymo mokslai
Kvalifikacija
Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogas
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 2535 €
NL/S 2535 €
Programos kodas
6531MX017

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Šiuo metu ji labai paklausi darbo rinkoje. Studijų programos trukmė ir penkios pedagoginės praktikos sudaro galimybę  Kolegijos studentui įgyti reikalingų specialybei žinių ir praktinių įgūdžių.

Studijų aplinka

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo laboratorija

Karjera

Absolventas - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas galės dirbti visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

Kontaktinis asmuo

Audronė Čistienė Pedagogikos katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, atpažįstantį bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus,  suprantantį skirtingus ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo (-si) poreikius bei gebėjimus ir  gebantį personalizuoti jų tenkinimo būdus, planuoti, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą (-si),  kuriantį vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią bei motyvuojančią aplinką, plėtojantį partnerystę su šeima.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (120 kreditų): Specialybės kalba, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių), Pedagogikos pagrindai ir ugdymo sistemos (su praktikumu), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Šeimos pedagogika, Bendroji psichologija, Skaitmeninio raštingumo ugdymas, Raidos ir ypatingo vaiko psichologija, Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas, Edukaciniai žaidimai, Kalbinis ugdymas, Aplinkos pažinimo ugdymas, Muzikinis ugdymas, Inkliuzinis ugdymas, Vaizduojamosios raiškos ugdymas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Kūno kultūros ugdymas ir šokis vaikų darželyje, Vadyba ir lyderystė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Ugdymo filosofija ir pedagoginė
etika, Literatūrinis ugdymas, Vaiko sveikatos ugdymas, Renginių organizavimas ir ugdymas drama, Projektinė veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (45 kreditai): Mokytojo asistento praktika, Bandomoji ugdomosios veiklos praktika, Ikimokyklinio ugdymo praktika, Priešmokyklinio ugdymo praktika, Baigiamoji pedagoginė praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

  1. Atpažįsta bendruosius ir individualiuosius vaiko (fizinės, pažintinės bei psichosocialinės) raidos dėsningumus, dažnesnius raidos sutrikimus bei jų priežastis.
  2. Pritaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (-si) ir pasiekimų (įsi) vertinimo metodus, metodikas, strategijas, technologijas, organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą.
  3. Atlieka tyrimus, analizuojant ir rūšiuojant duomenis, vizualizuojant ir pateikiant rezultatus.
  4. Numato ugdymo (-si) tikslus ir rezultatus, ugdymo (-si) strategijas ir priemones pagal kiekvieno ugdytinio individualią pažangą ir pasiekimus.
  5. Numato ugdymo turinį, metodus, metodines bei technologines priemones įtraukiant ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į ugdymo procesą, vadovaujantis diferencijavimo ir personalizavimo principais.
  6. Sukuria saugią, tolerantišką, įtraukiančią į sąveiką bei partnerystę, vaiko fizines ir psichines galias stimuliuojančią ugdymo (-si) aplinką.
  7. Nustato ugdytinio šeimos ypatumus, surandant būdus, kaip įtraukti tėvus (globėjus) į aktyvią pedagoginę sąveiką bei partnerystę.
  8. Sukuria bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdymo proceso dalyviais tarpdalykinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, laikydamasis profesinės etikos.
  9. Suplanuoja veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
  10. Vartoja taisyklingą lietuvių kalbą (sakytinę ir rašytinę) ir vieną iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis akademiniais ir profesiniais tikslais.

Konkursinis balas

40%

Lietuvių kalba ir literatūra

20%

Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Istorija*

*Ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis koeficientas – 0,2.