Pradinis Technologijų fakultetasMechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 2692 €
I 1795 €
Programos kodas
6531EX013

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Klaipėdoje tai pastebima labai ryškiai, nes specialistai išgraibstomi jau studijų metu.

Todėl Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija, savivaldybės ir verslo įmonės, siekdami paskatinti jaunus žmones rinktis iš pirmo žvilgsnio sunkesnes, bet daugiau galimybių ateityje atveriančias inžinerines specialybes, įsteigė skatinamąsias stipendijas.

Skatinamosios stipendijos yra skiriamos studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas inžinerijos (Elektros ir automatikos inžinerija, Mechanikos inžinerija, Automobilių transporto inžinerija), informacinių technologijų (Informatika, Informatikos inžinerija) programas.

Mechanikos inžinerijos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

 1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą 200 €/mėn. stipendiją visus studijų metus (tik įstojus į valstybės finansuojamas studijų vietas);
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės 300 €/mėn. stipendiją 10 mėnesių (tik įstojus su konkursiniu balu ≥5,0).

Absolventai, baigę mechanikos inžinerijos studijų programą, galės dirbti įvairiose įmonėse inžinieriais mechaninėms ir mechatroninėms sistemoms kurti, tobulinti bei eksploatuoti, metalo gaminių gamybos bei kompiuterizuotų gamybos procesų projektuotojais.

Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta rengti mechanikos inžinierius, gebančius projektuoti tipines sistemas ir modernizuoti pramoninius įrenginius, įdiegiant mechatronines sistemas, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimą bei priežiūrą, vykdyti produktų, kurie tenkintų vartotojų poreikius ir būtų konkurencingi rinkoje, gamybą.

Studijų aplinka

 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Virtualios realybės laboratorija
 • Robotų programavimo laboratorija
 • Kompiuterių auditorija
 • Elektros įrenginių montavimo laboratorija
 • Elektronikos ir mikroprocesorių laboratorija
 • Grandinių teorijos laboratorija
 • Elektrinių matavimų ir elektronikos laboratorija
 • Automatino valdymo teorijos laboratorija
 • Efektyvaus energijos naudojimo laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Techologinių sistemų automatizavimo laboratorija

Karjera

Mechanikos inžinerijos studijų programos absolventai galės dirbti mechaninių, elektromechaninių, robotinių ir automatizuotų mechaninių sistemų operatoriais, derintojais, inžinieriais, projektuotojais. Įgiję patirties absolventai galės dirbti vadovaujantį darbą arba steigti savo įmones bei kurti darbo vietas.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos, konkurencingus mechanikus inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir mechatroninių sistemų projektavimo, modernizavimo ir eksploatavimo problemas.

Dėstomi dalykai

I semestras:

Dalykas                                                        Apimtis kreditais

Fizika                                                                                5

Informatika                                                                     4

Medžiagotyra                                                                  4

Teorinė mechanika                                                        5

Matematika                                                                     6

Profesinė komunikacija                                                3

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika                             3

II semestras

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika                            6

Profesinė užsienio kalba (EN)                                    3

Aplinkos ir žmonių sauga                                           3

Medžiagų atsparumas                                                 4

Elektrotechnika ir elektronika                                  6

Vadybos pagrindai                                                       4

Techninė termodinamika                                           4

III semestras 

Medžiagų apdirbimo procesai                                   4

Robotų technika                                                           3

Technologiniai įrenginiai                                           5

Elektrinės pavaros                                                       3

Mechaninių sistemų praktika                                   12

Laisvai pasirenkamas dalykas                                   3

IV semestras 

Medžiagų apdirbimo procesai                                   4

Robotų technika                                                           3

Technologiniai įrenginiai                                            5

Elektrinės pavaros                                                        3

Mechaninių sistemų praktika                                    12

Laisvai pasirenkamas dalykas                                   3

V semestras 

Technologinių sistemų automatizavimas               4

Jutikliai                                                                          3

Technologinis transportas (A1)                                 5

Robotinės celės (A2)                                                   5

Programuojamieji loginiai valdikliai (A1)              3

Robotų programavimas (A2)                                    3

Kompiuterinis gamybos projektavimas                  3

Inžinerinės veiklos praktika                                      12

VI semestras

Kompiuterinės gamybos projektavimas                 3

Projektų valdymas                                                       4

Įrenginių techninis eksploatavimas                         5

Baigiamoji praktika                                                     6

Baigiamasis darbas                                                     12

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsnin­gumus ir dėsnius, reikalingus mechanikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 2. Supranta mechanikos inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas.
 3. Supranta gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimo kontekstą.
 4. Geba savarankiškai atlikti mechanikos inžinerijos prob­lemų analizę, nagrinėti inžinerinius uždavinius, įrenginius konstruojant, modernizuojant ir eksploatuojant.
 5. Geba analizuoti inžineri­nės informacijos šaltinius, atliekant projektavimo, modernizavimo, gamybos ir valdymo darbus, priimant motyvuotus sprendimus, bandant ir eksploatuojant įrenginius.
 6. Geba projektuoti mecha­nines ir mechatronines siste­mas parenkant standartinius mechaninius, elektroninius ir kitus elementus, naudojant kompiuterizuotas informaci­nes sistemas.
 7. Geba vykdyti eksperimen­tinius ir taikomuosius tyrimus, naudojant laboratorinę ir programinę įrangą bei formuluoti išvadas.
 8. Geba organizuoti mecha­nizmų ir mašinų techninę priežiūrą, įvertinant kokybės, aplinkos ir gaisrinės saugos reikalavimus.
 9. Geba spręsti mechanikos inžinerijos uždavinius, paren­kant priemones ir įrangą šiems sprendimams įgyvendinti.
 10. Geba atsakingai, kūry­biškai, savarankiškai ir komandoje priimti inžineri­nius sprendimus, atsižvelgiant į jų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, informuojant inžinerinę bendruomenę ir plačiąją visuomenę.
 11. Geba savarankiškai pla­nuoti, organizuoti mokymosi procesą, mokytis ir tobulėti asmeninėje ir profesinėje veikloje visą gyvenimą.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra