Informatika

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Kvalifikacija
Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2782 €
NL/S 2782 €
Programos kodas
6531BX004

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Inžinerinės krypties specialistų trūkumas Lietuvoje priartėjo prie kritinės ribos, tampančios rimta kliūtimi ekonomikos augimui. Neabejotinai tai yra vienos perspektyviausių šio laikmečio profesijų, prasidėjus pramonės 4.0 revoliucijai. Gamybos apimtys auga, pramonė vis labiau skaitmenizuojasi, įmonėse vyksta robotizacijos procesai. Natūralu, kad kažkas turi dirbti ir prižiūrėti visą šią įrangą, kontroliuoti gamybos procesus. Inžinierių poreikis kasdien didėja visuose regionuose. Informatikos specialistų poreikį Vakarų Lietuvos regione rodo geri absolventų įsidarbinimo rezultatai.

Domiesi kompiuteriais ir programavimu? Nori kurti žaidimus ar taikomąsias programas? Gal interneto svetaines, ar stambias informacines sistemas? Nori žinoti, kaip veikia programos kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose? Kartais norisi ką nors patobulinti? O gal iš viso sukurti kažką nauja, ko dabar dar nėra informatikoje?.. Jei bent dalis atsakymų „taip“, – tuomet Tavo vieta pas mus.

Programos išskirtinumas

Studijų programos turinys nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, atliepiančius Pramonė 4.0 realijas. Visų studijų dalykų turinys kasmet peržiūrimas, papildomas nauja informacija, skiriant didelį dėmesį inovatyviems sprendimams programavimo, skaitmeninimo srityse, neatsiliekant nuo technologijų pažangos ir naudojant naujausią programinę įrangą.

KVK kviečia rinktis paklausias aukštojo mokslo studijas su daug praktikos

Studijų aplinka

 • Tinklų ir kompiuterių architektūros laboratorija
 • Multimedijos technologijų laboratorijos
 • Kompiuterių auditorijos su specializuota Informatikos studijų programos programine įranga

Karjera

Dirbsite programuotojais, testuotojais, administratoriais, architektais, analitikais, kokybės užtikrinimo specialistais, informacinių technologijų konsultantais, informacinių technologijų produkto, paslaugos ar projekto vadovais ir kitais su IT sritimi susijusios profesijos darbuotojais tiek individualiai, tiek komandoje.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Inžinerijos ir informatikos katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus: kuriančius, vystančius ir integruojančius saugią programinę įrangą, naudojant rinkos poreikius atitinkančias programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas; taikančius šiuolaikines analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir palaikymo metodikas, ieškant naujų sistemų panaudojimo būdų bei efektyvių duomenų ir informacijos apdorojimo sprendimų, skirtų įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti; savarankiškai besimokančius, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, savarankiškai dirbančius komandose, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.

Dėstomi dalykai

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Praktikos

Praktikų apimtis studijų laikotarpiu:

 • Programavimo praktika (6 kreditai);
 • IT sistemų praktika (12 kreditų);
 • Sistemų projektavimo praktika (6 kreditai).
13,34 %640 val.
Baigiamoji praktika (12 kreditų)6,67 %320 val.
Studijuojantys praktikos vietą gali pasirinkti arba susirasti Klaipėdos mieste, Klaipėdos rajone, regione, gimtajame mieste ar gyvenvietėje, užsienyje
Studijų metu baigiamoji praktika atliekama:

 • Praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas su duomenų saugyklos bei programinio produkto projektavimo bei realizavimo principais susijusias fundamentalias žinias ir gebėjimus, pritaikyti teorines žinias ir praktinius gebėjimus įmonių ar organizacijų praktinėje veikloje projektuojant sistemas, realizuoti bei ištestuoti baigiamojo darbo metu rengiamą programinį produktą arba atlikti baigiamojo darbo praktinius tyrimus;
 • Pagrindinių socialinių parnerių įmonėse – UAB Creative Partner, UAB BSS IT, UAB Omega, UAB VMGcorp ir kt., kurie turi didelę IT projektų vykdymo patirtį;
 • Sudarytos sąlygos studentams stažuotis atliekant profesinę praktiką Europos šalyse, dalyvaujančiose Erasmus+ programoje.
Praktikų metu išmoks:

 • Programuodami naudoti specializuotas mobiliųjų programų kūrimo aplinkas, testavimo bei kodo dalinimosi įrankius;
 • Modeliuoti realaus pasaulio situaciją, kurios problemai spręsti kuriama mobilioji taikomoji programa;
 • Programuodami parinkti bei taikyti programinės įrangos kūrimo technologinius sprendimus bei karkasus;
 • Parengti specifikaciją suprojektuotam ir suprogramuotam programiniam produktui;
 • Suprojektuoti ir suprogramuoti programinį produktą profesinės veiklos problemai spręsti.
 • Profesionalai pristatyti ir paaiškinti mobiliosios taikomosios programos kūrimo procesą ir naudotas technologijas bei sukurtą kodą;
 • Savarankiškai dirbti, prisiimant asmeninę atsakomybę už priimamus mobiliosios taikomosios programos kūrimo sprendimus;
 • Atlikti duomenų bazių ar programinio produkto įrankių analizę;
 • Sudaryti duomenų bazės esybių-ryšių diagramas ar programinio produkto statinį ir (ar) dinaminį modelius;
 • Įvertinti pasirinktai dalykinei sričiai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis;
 • Naudoti struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL) duomenų bazių apibrėžimui ir manipuliavimui su jų duomenimis ar programinio produkto gyvavimo ciklo modelius;
 • Sudaryti duomenų koncepcinį, loginį ir fizinį modelius ar programinio produkto reikalavimų specifikaciją;
 • Parinkti tinkamus duomenų bazės ar programinio produkto kūrimo ir priežiūros metodus, tobulinti IT sisteminius ir programinius produktus;
 • Kurti duomenų bazes, automatizuojančias atitinkamų duomenų kaupimą, saugojimą, statistinių ataskaitų apdorojimą ar programinį produktą, atsižvelgiant į pateiktus reikalavimus;
 • Parengti duomenų bazių duomenų įvedimo, keitimo, šalinimo ir išrinkimo užklausas ar algoritmus ir programines konstrukcijas;
 • Efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais užsakovais ir naudotojais bei plačiąja visuomene dalykiniais klausimais;
 • Dirbti komandoje, tobulėjant pasirinktoje veiklos srityje realios įmonės sąlygomis ir įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • Savarankiškai atlikti kasdienius duomenų bazės ar programinio produkto priežiūros darbus, taikant įgytas teorines ir praktines žinias bei įgūdžius;
 • Nustatyti nagrinėjamą dalykinę bei probleminę sritis, tikslinę naudotojų grupę;
 • Atlikti parinktos dalykinės srities literatūros paiešką, naudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
 • Išanalizuoti konkrečiai pasirinktai dalykinei sričiai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal nustatytus kriterijus;
 • Įvertinti pasirinktai dalykinei sričiai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus rezultatų apibendrinimais bei argumentuotomis išvadomis;
 • Rengiant projektą, aprašyti produkto panaudojimo atvejus, suformuluoti funkcinius bei nefunkcinius reikalavimus produktui arba rengiant tyrimo metodiką aprašyti tyrimo vertinimo kriterijus;
 • Rengiant projektą, parengti produkto statinį vaizdą keliais detalumo lygiais, aprašyti projektuojamą architektūrą arba rengiant tyrimo metodiką aprašyti tyrimo objektą, aplinką;
 • Rengiant projektą, sudaryti produkto veikimo algoritmus kiekvienos naudotojų grupės atstovo atžvilgiu arba rengiant tyrimo metodiką aprašyti tyrimo eigą;
 • Parengti produkto projektą ir jį įgyvendinti arba numatyti tyrimo metodiką ir atlikti tyrimą;
 • Parinkti ir naudoti produkto bandomosios versijos kūrimui arba tyrimo atlikimui numatytus įrankius;
 • Efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais ir naudotojais bei plačiąja visuomene esminiais klausimais;
 • Dirbti individualiai ir komandoje, paskirstyti darbus ir atsakomybes, įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, teisiniu ir saugos požiūriu;
 • Parengti veikiančią produkto galutinę versiją arba atlikti tyrimą;
 • Numatyti veiksmų planą ir įrankius produkto testavimui arba tyrimo validavimui;
 • Testuoti produkto veikimą ar validuoti tyrimo rezultatus skirtingose aplinkose, atitikimą suformuluotiems reikalavimams;
 • Dokumentuoti pagal projektą sukurtą produktą arba atliktą tyrimą.

Skatinamosios stipendijos

Informatikos studijų programos studentai turi galimybę gauti:

 1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą 200 €/mėn. stipendiją visus studijų metus (tik įstojus į valstybės finansuojamas studijų vietas);
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės 300 €/mėn. stipendiją 10 mėnesių (tik įstojus su konkursiniu balu ≥5,0).