Pradinis Technologijų fakultetasElektros ir automatikos inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Kvalifikacija
Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
lietuvių
Kaina mokslo metams
NL 2535 €
I 1690 €
Programos kodas
6531EX014

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Studijų aplinka

 • Technologinių procesų projektavimo laboratorija
 • Virtualios realybės laboratorija
 • Robotų programavimo laboratorija
 • Kompiuterių auditorija
 • Elektros įrenginių montavimo laboratorija
 • Elektronikos ir mikroprocesorių laboratorija
 • Grandinių teorijos laboratorija
 • Elektrinių matavimų ir elektronikos laboratorija
 • Automatino valdymo teorijos laboratorija
 • Efektyvaus energijos naudojimo laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Techologinių sistemų automatizavimo laboratorija

Karjera

Absolventai galės dirbti elektros ir automatikos įrenginių montavimo ir aptarnavimo specialistais, įrenginių valdymo operatoriais, projektuotojais arba įmonių energetikais. Įgiję patirties absolventai galės dirbti vadovaujantį darbą arba steigti savo įmones bei kurti darbo vietas.

Kontaktinis asmuo

Daiva Stanelytė Katedros vedėja, lektorė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos konkurencingus elektros inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir sistemų, elektros energetikos, automatizavimo, modernizavimo, energetinio efektyvumo ir eksploatavimo problemas.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (126 kreditai): Profesinė komunikacija, Profesinė užsienio kalba, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Projektų valdymas, Fizika, Mechanika, Informatika, Matematika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Grandinių teorija, Elektronika, Elektrotechninės medžiagos ir matavimai, Aplinkos ir žmonių sauga, Elektrosauga, Mikroprocesoriai, Automatinio valdymo teorija, Elektros mašinos ir pavaros, Elektros įrenginių montavimas, Įmonių elektros sistemos, Elektros energetika,  Specializacija Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas − Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Technologinių procesų automatizavimas, Pastatų valdymo sistemos,  Programuojamieji loginiai valdikliai.  Specializacija Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai – Įmonių energetikos ūkis, Elektros technologijos įrenginiai, Elektros įrenginių automatizavimo sistemos, Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai.

Praktikos (36 kreditai): Elektrinių matavimų praktika, Elektros inžinerinių sistemų praktika, Technologinė praktika, Baigiamoji praktika.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus elektros ir elektronikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
 2. Supranta elektrotechnikos norminius dokumentus, elektros inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei grandinių teoriją, automatinio valdymo, mikrovaldiklių, elektros mašinų ir pavarų, techninių matavimų principus ir dėsnius.
 3. Supranta gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimo kontekstą.
 4. Geba savarankiškai atlikti elektronikos ir elektrotechnikos problemų analizę, nagrinėti inžinerinius uždavinius, elektros gamybos ir skirstomųjų įrenginių veikimo sąlygas.
 5. Geba analizuoti inžinerinės informacijos šaltinius, atliekant projektavimo, modernizavimo, gamybos ir valdymo darbus, priimant motyvuotus sprendimus, bandant ir eksploatuojant elektros ir automatikos įrenginius.
 6. Geba projektuoti elektros tinklus ir automatinio valdymo sistemas, taikant analitinius metodus, įvertinant inžinerinius sprendimus ekonominiu, socialiniu, aplinkos ir žmonių saugos požiūriu.
 7. Geba savarankiškai atlikti profesinės informacijos paiešką, naudoja ir analizuoja informacijos šaltinius, vykdant taikomuosius tyrimus.
 8. Atlieka inžinerinius eksperimentus ir apdoroja jų rezultatus, taikant matematinius metodus ir kompiuterinę įrangą bei patiekia šių rezultatų praktines išvadas.
 9. Planuoja ir koordinuoja elektros sistemų ir automatikos įrenginių montavimo bei eksploatavimo darbus, parenkant ir taikant pažangias technologines, organizacines priemones.
 10. Geba atsakingai, kūrybiškai, savarankiškai ir komandoje priimti inžinerinius sprendimus, atsižvelgiant į jų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, informuojant inžinerinę bendruomenę  ir plačiąją visuomenę.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra